STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
 • oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Z prac Gminy

KOMUNIKAT

W sprawie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

ZAŁĄCZNIK 1- program

ZAŁACZNIK 2 - formularz

/RED/

19 październik 2022 Czytaj więcej

Jest porozumienie na dofinansowanie budowy systemu monitoringu

 

18 października 2022 r. wojewoda świętokrzyski - Zbigniew Koniusz zawarł porozumienie z gmina Połaniec, podpisane przez burmistrza – Jacka Benedykta Nowaka w sprawie powierzenia zadania oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji w 2022 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022- 2024.

Przedmiotem zawartego porozumienia jest dofinansowanie przez wojewodę wykonania przez Gminę projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez budowę systemu monitoringu na terenie Miasta i Gminy Połaniec” realizowanego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysłąwa Stasiaka na lata 2022- 2024. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2022r. dotacja celowa na w/w zadanie wyniesie 100 000, 00 zł, wkład własny Gminy 13 637, 00 zł. Całkowity koszt zatem wyniesie 113 637, 00 zł.

 

/RED/

 

 

19 październik 2022 Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Połańcu

Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu
w dniu 25 października 2022 roku
(godz.  14:00)
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad/x. 
3. Przyjęcie protokołu Nr LXIV/2022.
4. Podjęcie uchwał: 
 • a/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2022 rok, 
 • b/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu,
 • c/podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/289/2021 z dnia 28 maja 2021r. (zmieniana uchwałami Nr LV/371/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r.; Nr LIX/394/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.; Nr LXII/411/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r.) Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021-2030 w tym trybu konsultacji,
 • d/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ,, SIM SMS” sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie,
 • e/podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia wniosku i wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej , "SIM SMS" sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie,
 • f/podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu położonego na terenie Parku Rekreacyjnego przy muszli koncertowej w Połańcu,
 • g/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Okrągłej nieruchomości w miejscowości Luszyca gm. Połaniec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 232 o powierzchni 1,66 ha, na czas nieokreślony. 
5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych:
 • a/radnych Rady Miejskiej,
 • b/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i innych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Połaniec w roku szkolnym 2021/2022.  
7. Informacje bieżące na temat:
 • a/pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
 • b/pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
 • c/pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje radnych.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
 
 /x   – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie komisji:
25.10.2022r. – godz. 13:20 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu
 

 

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki. Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

18 październik 2022 Czytaj więcej

W HOŁDZIE NACZELNIKOWI

15 października 1817 roku na emigracji w Szwajcarii zmarł  Tadeusz Kościuszko – Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych, ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, "niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość". Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość; Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zasłużony generał miał wówczas 71 lat. Dziewięć miesięcy po śmierci jego ciało sprowadzono do kraju i pochowano na Wawelu. Nie trafiło tam jednak w całości, ponieważ zgodnie z wolą zmarłego zostało pozbawione serca. Postać Tadeusza Kościuszki jest szczególnie nam połańczanom bardzo bliska.

W kolejną rocznicę śmierci delegacja z Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu zapaliła symboliczny znicz i złożyła kwiaty w dowód pamięci.

 

/RED/

FOT. A. Kosowicz

14 październik 2022 Czytaj więcej

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA I GMINY POŁANIEC NA 2023 ROK

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy listę projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Połaniec na 2023 rok. Każdy Mieszkaniec ma możliwość zapoznać się z pomysłami na realizację zadań i zdecydować, na który projekt odda swój głos. Proszę pamiętać, że każdy może zagłosować tylko na jeden projekt, a w głosowaniu mogą brać udział dzieci.

Głosowanie rozpocznie się od 24 października 2022 roku do 6 listopada 2022 roku, na platformie https://polaniec.konsultacjejst.pl/.

Niech wygrają najlepsze pomysły! Powodzenia.

Połaniec, dnia 14.10.2022 rok

 

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Połaniec na 2023:

 1. Projekt nr 1 - Aplikacja mobilna dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec
 2. Projekt nr 2 - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZDZIECIACH STARYCH
 3. Projekt nr 3 - I LOVE POŁANIEC
 4. Projekt nr 4 - Kuchnia błotna dla dzieci
 5. Projekt nr 5 - "Lekki plecak- zdrowy kręgosłup"- zakup szafek skrytkowo-ubraniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu
 6. Projekt nr 6 - „Nordic Walking – Żyj Aktywnie!”
 7. Projekt nr 7 - PLAC SENSORYCZNY "SIEDEM ZMYSŁÓW" W POŁAŃCU
 8. Projekt nr 8 - RÓŻANE PATIO
 9. Projekt nr 9 - Serce dla Połańca, Zakup 3 Defibrylatorów AED wraz z kapsułami i tablicami informacyjnymi
 10. Projekt nr 10 -  STOP KRANÓWKA - JEST DESZCZÓWKA
 11. Projekt nr 11 - ZACZYTANA ŁAWKA
 12. Projekt nr 12 - Zakup stołów do szachów na zewnątrz oraz stołów do młynka.

 

                                                                                                                   BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

 

 

14 październik 2022 Czytaj więcej

Konserwacja rowów jako działanie ochronne przed powodzią

Nasilające się skutki zmian klimatu stają się w Polsce coraz bardziej odczuwalne. Zwiększona intensywność opadów powodująca podtopienia i powodzie, ale i częste występowanie susz determinuje działania, których celem jest ograniczenie tych zagrożeń. Utrzymanie wód i urządzeń wodnych w dobrym stanie jest konieczne, aby ograniczać zagrożenia podtopień, powodzi i suszy. Działania polegają m.in. na zachowaniu odpowiedniego stanu dna i brzegów rzek, ale także na konserwacji i remoncie istniejących budowli. Usuwanie skutków wezbrań jest niezmiernie kosztowne, dlatego prowadzone odpowiednio prace utrzymaniowe mogą zapobiec powstawaniu niektórych strat powodziowych. Do działań ochronnych należy również konserwacja rowów.


 Samorząd Połańca wiedząc jak ważna jest ochrona przed powodzią podjął działania mające na celu konserwację rowów w miejscowości Zrębin i Rybitwy. W dniu 13 października 2022 r. podpisano umowę pomiędzy gminą Połaniec (podpis złożył zastępca burmistrza – Jarosław Kądziela) oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Połańcu (podpis złożyła Prezes – Magdalena Góral). Przy podpisaniu umowy obecny był burmistrz- Jacek Benedykt Nowak, skarbnik – Małgorzata Żugaj, radny - Krzysztof Zając, kierownik inwestycji - Danuta Bobrowska, inspektor ds. inwestycji i remontów – Radosław Pluciński.

Prace polegać będą m.in. na odmuleniu mechanicznym lub ręcznym rowów z namułu, oczyszczeniu, wykoszeniu rowów, karczowaniu krzaków i zagajników, wymianie uszkodzonych przepustów.  Konserwacja rowu w miejscowości Zrębin będzie na długości 1200 mb, a w Rybitwach 650 mb. To zadanie zostanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Na termin realizacji wyznaczono datę do dnia 22.12.2022r. Wartość zadania to 178 261, 44 zł brutto.

 

/RED/

13 październik 2022 Czytaj więcej

Unijne fundusze dla Połańca – są środki na termomodernizację szkoły w Ruszczy

W środę, 12 października Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Benedykt Nowak podpisał z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim oraz wicemarszałek Renatą Janik umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej” współfinansowanego z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W podpisaniu umowy na realizację projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 uczestniczył także Marek Strzała, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy (gmina Połaniec) wraz z przebudową wentylacji mechanicznej.Wartość całkowita projektu wyniesie 6 mln 326 tys. zł przy dofinansowaniu w kwocie 4 mln 592 tys. zł. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej. Zakres prac obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropodachu, wymianę obróbek blacharskich, parapetów, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montaż nowej opaski odwadniającej, wykonanie źródła ciepła w postaci gruntowej pompy ciepła z kolektorami pionowymi, przebudowę instalacji cwu (ciepła woda użytkowa), wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

/RED/

 

 

13 październik 2022 Czytaj więcej

Monitoring dla poprawy bezpieczeństwa

        Monitoring jest jednym z niezbędnych elementów skutecznego systemu bezpieczeństwa. Wykorzystanie systemu monitoringu pozwala efektywnie rozwiązywać zadania związane z bezpieczeństwem, jego utrzymaniem i podwyższeniem. Dlatego samorząd Połańca mając na uwadze konieczność poprawy istniejącego monitoringu podjął działania mające na celu jego modernizację.  

      Burmistrz Połańca - Jacek Benedykt Nowak podpisał w dniu dzisiejszym – 11.10.2022 r. umowę na modernizację i montaż instalacji monitoringu. Wykonawcą zadania będzie firma „Eltechcom” Krzysztof Kopeć z siedzibą w Połańcu. Zadanie dotyczy modernizacji monitoringu na terenie miasta oraz montażu instalacji monitoringu w świetlicach w Zrębinie, Tursku Małym, Tursku Małym Kolonii na placu rekreacyjnym   .   Kwota całościowego zadania wyniesie 92 000, 00 zł, w tym modernizacja na terenie Połańca 79 000, 00 zł, montaż instalacji: Zrębin – 5 000, 00 zł, Tursko Małe – 4 500, 00 zł, Tursko Małe Kolonia – plac rekreacyjny 3 500, 00 zł. Termin wykonania zadania zamyka się datą 15.11.2022r.  

      Zadanie polegać będzie na montażu kamer w najbardziej wskazanych miejscach jak np. rynek, plac zabaw, szkoła, a także montaż skrzynek, punkt dyspozytorski. Przy podpisaniu umowy obecny był zastępca burmistrza – Jarosław Kądziela, skarbnik – Małgorzata Żugaj, kierownik inwestycji – Danuta Bobrowska, radna – Krystyna Spała, radny – Zbigniew Rodenko i Krzysztof Zając.

  

 W/w zadanie będzie realizowane w ramach I etapu ze środków własnych. Gmina złożyła również wniosek na II etap, który będzie realizowany ze środków zewnętrznych w ramach projektu p. "Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez budowę systemu monitoringu na terenie Miasta i Gminy Połaniec"  w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022- 2024".

11 październik 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.