STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

JARMARK ŚWIĄTECZNY

Dodano przez: K.K. Materiał nadesłany

25 listopad 2019 Czytaj więcej

Bank, bank spółdzielczy, parabank - podejmuj decyzję z głową i odpowiedzialnie

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Czym jest bank, jaką spełnia rolę w życiu każdego z nas, dlaczego warto korzystać z jego usług – odpowiedź na te pytania wydaje się dość prosta i niewymagająca specjalistycznej wiedzy ekonomicznej. Mimo to, dziś jednym z największych wyzwań stojących przed bankowcami jest skuteczne edukowanie społeczeństwa w zakresie m.in. znajomości usług i produktów bankowych oraz dobierania ich pod kątem rzeczywistych potrzeb. Oczywiście, w dużej mierze dotyczy to wszystkich nas, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy wykonywany zawód, ale z pewnością jest to szczególnie ważne w kontekście młodych ludzi, którzy stanowią najbardziej perspektywiczną grupę klientów banków. Są oni bowiem dopiero na początku swojej życiowej i zawodowej drogi, co będzie sprzyjało podnoszeniu statusu majątkowego, a w efekcie tego stabilizacji oraz chęci i możliwości zaspokajania coraz większych potrzeb. 

Z pewnością, pomocne przy realizacji tych celów (np. dzięki kredytom, lokatom lub funduszom inwestycyjnym) mogą okazać się przede wszystkim banki. Są one instytucjami zaufania publicznego, funkcjonującymi w oparciu o istniejące przepisy oraz regulacje prawne i podlegają niezależnemu nadzorowi. Korzystając z ich usług, mamy pewność, że działają one w oparciu o licencję na świadczenie usług finansowych, a obie strony np. umowy kredytowej są w równym stopniu odpowiedzialne za jej skuteczną realizację. Banki zresztą również same dbają o klientów i to nie tylko swoich, ale i całego sektora.
Przejawem takiej troski i jednocześnie kolejnym gwarantem bezpieczeństwa korzystania z usług banków jest funkcjonowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Jego rola zyskuje na szczególnym znaczeniu w przypadku rzadkiej, ale możliwej sytuacji jaką jest upadłość banku. Wówczas, ze środków zgromadzonych przez wszystkie banki wypłacane są zdeponowane oszczędności klientów takiego banku (do równowartości w wysokości 100 000 Euro na osobę).  
 
Szczególnym rodzajem banków są banki spółdzielcze, które odegrały i wciąż odgrywają ważną rolę jako te przybliżające lokalnie wielu osobom możliwości współczesnej bankowości. Dotyczy to szczególnie mieszkańców mniejszych miejscowości i terenów wiejskich. Dzięki specyficznej formie własności tych instytucji (opartej na zasadach spółdzielni, a nie akcjonariatu jak w przypadku większości banków komercyjnych), możliwe jest udostępnianie wybranych usług i produktów bankowych osobom np. o mniejszych dochodach, ale wiarygodnych w oczach członków spółdzielni. I to właśnie dzięki takim relacjom społecznym, ten rodzaj banków charakteryzuje znaczniej bardziej zindywidualizowany stopień podejścia do klienta, który także może korzystać z usług bankowych i to w miejscu zamieszkania, bez konieczności wizyty w dużym mieście czy banku.
 
W środowisku ekonomicznym funkcjonują także podmioty, które mimo świadczenia niektórych usług o charakterystyce typowej dla banków, de facto tymi bankami nie są. Stąd też, określane są mianem „parabanków”. W przeciwieństwie do wcześniej opisanych przykładów, firmy te oferują usługi finansowe, często z ograniczeniem wielu procedur i formalności oraz proponują umowy na niespotykanie atrakcyjnych warunkach. Jednak ich jakość nie podlega żadnej weryfikacji, ponieważ parabanki nie są zobowiązane do uzyskiwania jakichkolwiek licencji na swoją działalność. Nie podlegają także żadnym instytucjom nadzorczym, przez co ich klienci nie są w istocie objęci nawet najmniejszą ochroną. Przez to, korzystanie z oferty parabanków można uznać za bardzo ryzykowne i nie zawsze efektywne. Ponadto, parabankom nie wolno przyjmować depozytów i udzielać kredytów. W ostatnich latach, jedną 
z najgłośniejszych publicznie spraw związanych z parabankami była tzw. afera Amber Gold, w wyniku której swoje oszczędności potraciło tysiące Polaków.   
 
Przy podejmowaniu decyzji dotyczących naszych oszczędności należy przede wszystkim zachować rozsądek i np. zapytać o radę bardziej doświadczone osoby w tej kwestii. Bez względu na to czy dotyczy to tak prostej czynności jak założenie rachunku bankowego czy też lokowania własnych środków w bardziej złożone produkty, należy zawsze pamiętać o jednym. Korzystając z usług nadzorowanych i licencjonowanych instytucji finansowych znacząco ograniczamy ryzyko przekazania naszych pieniędzy podmiotom, które mogą okazać się np. piramidą finansową bez odpowiednich i stabilnych zabezpieczeń powierzonego kapitału. Tak więc, nie bójmy się na pierwszym miejscu sięgać po bogatą ofertę polskiego sektora bankowego, który pod wieloma względami uchodzi za jeden z najlepszych w Europie. 
      
***
Grupa BPS jest partnerem programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w module "Nowy wymiar bankowości spółdzielczej".
 
22 listopad 2019 Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu konkursu ofert z dnia 30.10.2019

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

22 listopad 2019 Czytaj więcej

Budowa kolejnych przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Połaniec

Dodano przez: A.K. 

W dniu 17 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu została zawarta umowa na „Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków, doprowadzeniem do nich energii elektrycznej i rurociągami tłocznymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu  Sp. z o. o., które zostało wyłonione w drodze przetargu ogłoszonego przez Gminę Połaniec.
 
22 listopad 2019 Czytaj więcej

Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2019 roku

Ddoano przez: A.K.

             Połaniec, dn. 21.11.2019r.
                                                          Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 listopada 2019 roku
(godz.  1530)
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad/x.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2019.
4. Podjęcie uchwał: 
a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
  i Gminy Połaniec   na lata  2019 – 2023,
b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok, 
c/podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LX/377/2018 Rady Miejskiej 
   w Połańcu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
   Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi „Winnica I” w gminie
   Połaniec, 
d/ podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e/podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
   rolnego na obszarze Gminy Połaniec,
f/podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
   transportowych,
g/podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
   komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
   wynagrodzenia za inkaso,
h/podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów
   podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie 
   łącznego zobowiązania pieniężnego,
i/podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Mieleckim w zakresie
  dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola i szkół wchodzących w skład
  Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu,  
j/podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
   2020 rok,
k/podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta 
   i Gminy Połaniec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020,
l/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn.
  "Program szczepień profilaktycznych osób po 50 roku życia oraz osób szczególnie
   zagrożonych przeciwko grypie" na 2020 rok,
m/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn.
   „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla 
    mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec” na 2020 rok,
n/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn.
  „Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub 
   nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich, w ramach 
   porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn 
   zachorowań i zapobiegania im” na 2020 rok,
o/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/27/2019 z dnia 11 lutego 2019r. 
   Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
   Rady Miejskiej w Połańcu na 2019 rok.
5. Informacje bieżące na temat:
   -pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
   -pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym,
    *w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
   -pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 
6. Interpelacje radnych.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
 
 
x   – do porządku obrad mogą być
        wprowadzone dodatkowe tematy
           
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
 
                                                                                                    Stanisław Lolo
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie komisji:
27.11.2019 – godz. 1430 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji 
                                        Rolnictwa i Komisji Budżetu

 

 
21 listopad 2019 Czytaj więcej

Warto zobaczyć!

Dodano przez: K.G. Materiał nadesłany.

FILM "NIEPLANOWANE" W KINIE IMPRESJA
 
"Gdybyś miał zobaczyć w tym roku tylko jeden film, zobacz Nieplanowane..." – to opinia wielu tysięcy ludzi, która w pełni oddaje wrażenie, jakie wywołuje ten film na oglądających. Ze względu na ogromny odzew społeczny – określono ten film jako przełomowy, a nawet rewolucyjny! Warto zatem sprawdzić tą opinię i wybrać się do Kina Impresja...
Zapraszamy
 
21 listopad 2019 Czytaj więcej

WARSZTATY Z RATOWNICTWA WODNEGO I UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Dodano przez: A.K. 

W dniu 21 listopada na terenie pływalni „Delfin” w Połańcu zostały przeprowadzone warsztaty  z ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy.
Organizatorem spotkania był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach w ramach projektu „WOPR razem bezpieczniej  nad wodą”.
 
21 listopad 2019 Czytaj więcej

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

 

21 listopad 2019 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.