STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
 • oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Z prac Gminy

Zebrania wiejskie- Rybitwy

Iwona Stachura

04 październik 2022 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

04 październik 2022 Czytaj więcej

Umowa z wykonawcą podpisana. Niebawem budowa odcinków sieci wodociągowej w Ruszczy i Wymysłowie

Sieć na terenie całej naszej gminy jest systematycznie rozbudowywana. Władze gminy Połaniec podpisały umowę z wykonawcą inwestycji, dotyczącej budowy wodociągu w miejscowości Ruszcza i Wymysłów. Do zawarcia umowy doszło w dniu 30.09.2022r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu. Po stronie gminy Połaniec podpis złożył Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Benedykt Nowak, zaś po stronie Wykonawcy w imieniu firmy „WOD- GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych - Czesław Sztuk. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy urzędu.

 

 

30 wrzesień 2022 Czytaj więcej

NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA ARTYSTYCZNE

            Przypominamy, że do dnia 30 września 2022 roku, będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendiów artystycznych dla dzieci i młodzieży zajmującej się twórczością artystyczną. Szczegółowe informacje znajdują się w Uchwale Nr XLV/298/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013 roku z późn.zm. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów artystycznych dzieciom i młodzieży zajmującej się twórczością artystyczną.
 
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
 
 
 
 
 
 
WNIOSKI PROSIMY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU MIASTA I GMINY W POŁAŃCU, POK. 218  -  ZGODNIE Z REGULAMINEM
 
/RED/

 

28 wrzesień 2022 Czytaj więcej

Stanowisko Konwentu Samorządów Powiatu Mieleckiego

Gmina Połaniec należy do Konwentu Samorządów Powiatu Mieleckiego

/RED/

28 wrzesień 2022 Czytaj więcej

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. SIM są tworzone w ramach programu rozwoju mieszkalnictwa, w którym rządowa instytucja Krajowy Zasób Nieruchomości współpracuje z samorządami na rzecz budowy nowych mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu z opcją wykupu. Mają one być przeznaczone dla osób i rodzin nieposiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

W Połańcu koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Działkowców zakłada możliwość powstania 229 mieszkań oraz 257 miejsc postojowych zgodnie z warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja w mieszkania sfinansowane z rządowych środków to duża szansa dla naszej gminy. Zapewnienie dostępu do tanich mieszkań na wynajem to przede wszystkim szansa na zatrzymanie młodych ludzi w naszym mieście.


Prezentacja Prezesa Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej zaprezentowana podczas obrad Sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 27 września 2022 roku wraz z mapkami umiejscowienia ewentualnej inwestycji.

Prezentacja - plik w formacie PDF (Rozmiar: 6,34 MB)

Mapa 1 - plik w formacie PDF (Rozmiar: 1,58MB)

Mapa 2 - plik w formacie PDF (Rozmiar: 382 KB)


Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM)

to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.

Dla kogo mieszkania w SIM?

Dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Korzyści z bycia najemcą SIM

 • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
 • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
 • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
 • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym (do 5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki:

 • preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
 • partycypacji (wkładowi) najemców – maksymalnie 30%;

ponadto, aby ułatwić gminom zakładanie SIM-ów i udział w realizacji społecznych mieszkań czynszowych:

 • rząd proponuje wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin. Na utworzenie nowego SIM lub objęcie udziałów w istniejącym SIM/TBS gmina może pozyskać odpowiednio 3 mln zł lub 10% wartości nowej inwestycji mieszkaniowej SIM/TBS. Wnioski o wsparcie z RFRM można składać do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN);
 • grant ze środków Funduszu Dopłat do 35% kosztów przedsięwzięcia dla gminy która partycypuje w realizacji mieszkań przez SIM;
 • wprowadzenie możliwości tworzenia przez KZN we współpracy z gminami SIM i przystępowania do istniejących TBS, poprzez obejmowanie w imieniu Skarbu Państwa udziałów w zamian za wnoszone do tych spółek grunty, na których budowane są mieszkania.
27 wrzesień 2022 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/QXteTPtA7mM

W przypadku zerwania transmisji powyższy link przestanie działać. W takim wypadku transmisję będzie można znaleźć na kanale Rady Miejskiej w Połańcu pod adresem: LINK do kanału Youtube RM w Połańcu

https://www.youtube.com/c/ObradySesjiRadyMiejskiejwPo%C5%82a%C5%84cu/live

27 wrzesień 2022 Czytaj więcej

Gmina Połaniec wspiera sportowców

            Sukcesy połanieckich sportowców to powód do największej dumy i uznania. Osiągnięcia ludzi zawsze powinny być zauważone i docenione. To właśnie wsparcie sportowców motywuje ich do dalszego działania oraz rozwoju. Na zaproszenie i z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Pana Jacka Benedykta Nowaka doszło dzisiaj (27/09/2022) do spotkania z bohaterem ogromnych sukcesów w ostatnim czasie na niwie sportu – Panem Zbigniewem Baranem, połańczaninem. Mówi się o nim „człowiek z żelaza” i słusznie bo dokonuje niesamowitych wyczynów, udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych: Triathlon na dystansie Ironmana: pływanie 3,86 km, rower 180 km i bieg 42,2 km pokonał w 12 h. Sportowiec realizuje swoje pasje, a przy tym promuje Miasto i Gminę Połaniec. Burmistrz przekazał sportowy upominek z życzeniami, aby sukcesy, które osiąga Pan Zbigniew przekładały się na dalszą realizację zamierzeń. Pan burmistrz zadeklarował dalsze wsparcie ze strony samorządu. Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie Pan Zbigniew zdobył uprawnienia sędziowskie w Triathlonie.


 Jesteśmy pod wrażeniem pasji i determinacji w dążeniu do celu. Gratulujemy Panu Zbigniewowi dotychczasowych osiągnięć oraz życzymy wszelkiej pomyślności, spełniania marzeń i dalszych sukcesów.

/RED/

 

27 wrzesień 2022 Czytaj więcej

Informacje o dodatku

Dodatek dla gospodarstw domowych - niektóre źródła ciepła

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw określa zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1)      kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2)      kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3)      kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. 

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

1)      osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2)      osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w  art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

 Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

1)      jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;

2)      gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1)        3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2)        1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3)        500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG1;

4)        2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

UWAGA:
Podpis osobisty jest to podpis składany za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, czyli e-dowodu osobistego.

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Połańcu,  ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec (pokój nr 116 i 120).

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 15 8650 420, 15 8658 233

Wnioski przyjmowane są do 30 listopada 2022 r. w poniedziałki 7.00-15.00, wtorki 8.00-16.00, od środy do piątku 7.00-15.00.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji administracyjnej. 

Dodatkowe informacje: strona internetowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska

https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

ZAŁĄCZNIKI

INSTRUKTAŻ

WNIOSEK

WNIOSEK

/RED/

27 wrzesień 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.