STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

BLISKO 6 MILIONÓW ZŁOTYCH DOFINANSOWANIA NA REWITALIZACJĘ POŁAŃCA

2014-03-31 13:01

autor: Dominika

„Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca” to projekt, dzięki któremu w Połańcu zrealizowano wielkie i niezwykle ważne przedsięwzięcie, mające na celu nie tylko zagospodarowanie przyjaznej przestrzeni dla społeczności lokalnej, ale przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy poprzez poprawę starej, zniszczonej infrastruktury komunalnej i przebudowę infrastruktury drogowej.

I etap

Prace tchnęły życie w Plac Uniwersału Połanieckiego sprawiając, że Rynek miasta "żyje" przez cały rok. Przebudowa centrum pozwoliła na uwydatnienie rozwojowego charakteru miasta i wyeksponowanie jego doskonałej lokalizacji. Dzięki tego typu "zabiegom" połaniecki rynek w końcu pełni odpowiednią funkcję. Prowadzone w błyskawicznym tempie prace polegały na wymianie starej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, odwodnieniu drogi i placu oraz wymianie wszystkich chodników, schodów i podjazdów znajdujących się na tym terenie. "Transformacja’ w rewitalizacji placu miejskiego polegała na likwidacji istniejącego ronda i wprowadzeniu skrzyżowań z wydzielonymi pasami ruchu w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Zostały również przebudowane dotychczasowe skrzyżowania, parking, powstały nowe zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych z wysepką środkową. Na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania doczekał się również budynek po byłej remizie OSP. Ten ważny dla połanieckiej społeczności obiekt zyskał nowy blask. Powstało tu "Centrum Informacji Turystycznej wraz z funkcją usługowo – handlową". Nowa płyta Placu Uniwersału Połanieckiego podzielona została na dwie części. Część wschodnia tzw. kameralna dziś stanowi otoczenie przebudowanego obiektu po dawnej OSP, zaś w część zachodnią została "wtłoczona" ozdobna zieleń. Nowym elementem w przestrzeni rynku jest podświetlona światłem o kolorowej barwie fontanna, która przyciąga, głównie latem, wielu mieszkańców.  

Całkowity koszt realizacji kompleksowego projektu "Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca – przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta oraz przebudowa parków rekreacyjnych" to 5 914 830,05. Wstępne dofinansowanie wynosiło 44,26%  tj. 2 362 787,47zł. W praktyce oznaczało to, iż realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia aktywności mieszkańców na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej, na rozwijaniu zdolności przedsiębiorczych, odbudowaniu więzi społecznych i stworzeniu miejsca, sprzyjającego aktywności społeczności. Dziś Rynek to miejsce tętniące życiem -  miejsce miłych spotkań mieszkańców z nutą muzyki poprzez organizację cyklicznych wydarzeń kulturalnych ("Muzyczne spotkania przy fontannach"), miejsce odwiedzin turystów oraz główny punkt informacyjny miasta w zakresie turystyki. Warto zaznaczyć, iż rewitalizacja rynku popchnęła prywatnych właścicieli do upiększania domostw znajdujących się w otoczeniu Rynku przez odnowienie elewacji budynków.   

RYNEK Z TAMTYCH LAT...

 

RYNEK KILKA LAT TEMU...

 

W TRAKCIE REWITALIZACJI

            

ZREWITALIZOWANY RYNEK  

 

DZIŚ PLAC UNIWERSAŁU POŁANIECKIEGO TĘTNI ŻYCIEM 

 

 

Ale to nie wszystko. Dzięki pozyskanym środkom mamy nowe parki rekreacyjne, chodniki, alejki zieleni oraz oświetlenie przy ul Madalińskiego – Kubika w Połańcu, a także park rekreacyjny, chodniki, alejki wewnętrzne, zieleń oraz oświetlenie placu przy muszli koncertowej. Parki rekreacyjne tworzące otwartą przestrzeń publiczną powinny i zazwyczaj spełniają, oczekiwania swoich użytkowników. Często wymieniane jako strategiczny punkt wyposażenia miasta, dają możliwość rekreacji i innych przejawów aktywności mieszkańców. Okazują się tym samym strzałem w dziesiątkę pod względem zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, poprawy jakości życia i stworzenia okazji do nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Nowe tereny zieleni, które powstały w Połańcu odgrywają wielką rolę w strukturze miasta. Miejsca te są odpowiedzią na oczekiwania społeczności - z jednej strony poprawa starej, zdegradowanej infrastruktury, a z drugiej- szczególne walory widokowe i doskonałe warunki do miłego odpoczynku.

W TRAKCIE BUDOWY

       

MIEJSCA WYPOCZYNKU DLA KAŻDEGO

Konsekwencją starań zmierzających do pozyskania kolejnych środków  na rewitalizację miasta był podpisany 17 grudnia 2012r. aneks do umowy o dofinansowanie, w wyniku czego Gmina Połaniec uzyskała 60 % dofinansowania, czyli dodatkowe 840 268,30zł na realizację zadania. Ostateczna kwota dofinansowania wyniosła 3 203 055, 77zł.


Aneks do umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 6.2 "Rewitalizacja małych miast" Oś 6 "Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 został zawarty z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego podpis złożył Adam Jarubas – Marszałek Województwa i Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, a po stronie Miasta i Gminy Połaniec Burmistrz - Jacek Tarnowski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Małgorzaty Żugaj.

 

Projekt pn. "Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca – przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe oraz budowa parków rekreacyjnych", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2007 – 2013

 

ROK 2014 II etap

WIĘCEJ UNIJNYCH ŚRODKÓW NA REWITALIZACJĘ POŁAŃCA

24 marca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2007-2013. Umowę podpisali: w imieniu Województwa Świętokrzyskiego Marszałek Adam Jarubas i Członek Zarządu Kazimierz Kotowski; w imieniu Miasta i Gminy Połaniec – Burmistrz Jacek Tarnowski oraz Małgorzata Żugaj Skarbnik Gminy. W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Irena Sochacka. Prawie 6 mln złotych to ogromny zastrzyk finansowy, który wpłynie na rozwój miasta i pozwoli zrealizować kilka największych inwestycji, na które czekaliśmy wiele lat. Spośród trzech gmin, które uzyskały dofinansowanie w województwie świętokrzyskim, Połaniec otrzymał największą pulę środków finansowych na rewitalizację miasta.

 

Projekt wart ponad 9 mln złotych przy 60 % dofinansowaniu zakłada przebudowę 17 odcinków drogowych wraz z remontem sieci grzewczych i wodno-kanalizacyjnych na ulicach: Kosynierów, Ruszczańskiej, Jędrusiów, W. Bartłomieja, Konopnickiej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Żeromskiego. Zakres obejmie remont drogi wewnętrznej jednokierunkowej od ul. Kochanowskiego do ul. Konopnickiej, remont drogi ul. Kochanowskiego, przebudowę drogi wewnętrznej przy kompleksie handlowym przy ul. T. Kościuszki. Przebudowie zostanie poddana ul. Reymonta, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Kościelnej. Powstaną nowe chodniki i parkingi na Osiedlu Południe. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów wyniesie 5,84 ha natomiast długość przebudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją 5,59km. Ważnym zadaniem jest także dobudowa oświetlenia ulicznego. W ramach projektu powstanie nowe oświetlenie na ul. Kołłątaja, łącznik ul. Partyzantów od. ul. Mieleckiej i od ul. Mieleckiej do ul. Kościuszki, jak również nowe oświetlenie na ulicy Ruszczańskiej w kierunku Rybitw i budowa oświetlenia na skarpie w kierunku Kopca Kościuszki. Powstaną również dwa nowe place zbaw, a dwa istniejące zostaną wyremontowane. Gruntownego remontu doczeka się muszla koncertowa oraz budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się także inwestować w tereny rekreacyjne położone w okolicach rzeki Wschodniej polegające na rewitalizacji zbiornika rekreacyjnego oraz przebudowa terenu wokół stadionu miejskiego. W miejscach gdzie powstaną dwa pamiątkowe pomniki AK i na PUP w Połańcu planuje się utwardzenie terenu z kostki wraz obiektem małej architektury z nasadzeniami roślinności. W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren przy budynkach handlowych przy ul. Kościuszki w Połańcu, przy kompleksie szkolnym przy ul. Żapniowskiej. Pozostała infrastruktura rewitalizacji to remont ogrodzenia przy kompleksie przy ul. Żapniowskiej oraz przy Publicznym Przedszkolu przy ul. Madalińskiego. Projekt obejmuje wykonanie terenu rekreacyjnego pomiędzy ul. Kilińskiego i ul. Żapniowską poprzez wykonanie alejek z kostki brukowej, elementów małej architektury oraz nasadzeń drzew, krzewów w rabatach oraz zagospodarowanie dwóch terenów poprzez remont nawierzchni. Tereny przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Staszowską zostaną zagospodarowane poprzez nasadzenia zielenią oraz zostanie wykonane utwardzenie placu.

                 

Przedmiotowe projekty to odpowiedź na potrzeby ożywienia gospodarczego i społecznego Miasta i Gminy Połaniec poprzez zwiększenie potencjału turystycznego kulturalnego i rekreacyjnego miasta, poprawę estetyki obiektów i związanej z nimi przestrzeni publicznej przy równoczesnej trosce o zrównoważony rozwój społeczny. Dziś można mówić o stworzeniu niepowtarzalnego klimatu miasta, a także wydobyciu najcenniejszych dla niego elementów. Kompleksowa rewitalizacja przyczyni się do tego, iż Połaniec upatrywany będzie jako miejsce kultury- wciąż żywej i nadal aktualnej, miejsce cieszące oko wspaniałymi walorami widokowymi z możliwością aktywnego wypoczynku, A do tego w pełni bezpieczne. Jest to nieoceniona wartość wyróżniająca nas na tle innych miast.

 

 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.