STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2015-11-19 13:41

dodano przez: Dominika

Porządek obrad

na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26 listopada 2015 roku

(godz.   15.30)

 

1. Otwarcie sesji /x.

2. Przyjęcie protokołów: Nr XII/2015, Nr XIII/2015 i Nr XIV/2015.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1/ uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,

    2/ uchwalenia  Rocznego  Programu  Współpracy  Miasta  i  Gminy  Połaniec  z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016,

    3/zmian Wieloletniej Prognozy  Finansowej  Miasta  i  Gminy  Połaniec  na  lata  2015 – 2018,

    4/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok,

    5/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

    6/ obniżenia  ceny  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego na obszarze Gminy Połaniec,

    7/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

    8/ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

    9/ określenia  miejsc  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Połaniec,  gdzie  dopuszczalne  jest prowadzenie handlu, wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia inkasenta opłaty  targowej,

  10/ wymagań  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części na terenie gminy Połaniec,

  11/ utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Połańcu,

  12/ nadania  Statutu  dla  jednostki  budżetowej  pod  nazwą  Środowiskowy  Dom Samopomocy w Połańcu (załącznik zostanie doręczony na komisjach),

  13/ wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Połaniec zabudowanej nieruchomości położonej w Połańcu przy ul. Kościuszki 37,

  14/ nabycia  na  rzecz  Gminy  Połaniec  nieruchomości  lokalowej  położonej w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 24, stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego,

  15/ nabycia  na  własność  Gminy  Połaniec  nieruchomości  gruntowych  położonych w Połańcu i w Kamieńcu w gminie Połaniec, z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych,

  16/ nabycia  na  własność  Gminy  Połaniec  nieruchomości  gruntowych  położonych w Ruszczy gmina Połaniec, z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości,

  17/ nabycia na własność Gminy Połaniec nieruchomości gruntowych położonych w Łęgu gmina Połaniec, z przeznaczeniem do gminnego zasobu  nieruchomości,

  18/ zmiany  Statutu  Ekologicznego  Związku  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie,

  19/ przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczn i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Połaniec”.

4. Informacje bieżące na temat:

    - pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,

    - pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym

      *w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,

    - pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym.

 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2014 – 2015 /xx.

6. Interpelacje radnych.

7. Dyskusja i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

 

 /x   – do porządku obrad mogą być  wprowadzone dodatkowe tematy

/xx – materiały doręczone w materiałac na poprzednią sesję.

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                       mgr  Stanisław Lolo

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebrania komisji:

23.11.2015 – godz. 14.30 wspólne zebranie Komisji Oświaty i Komisji Zdrowia,

25.11.2015 – godz. 13.30 zebranie Komisji Rewizyjnej,

25.11.2015 – godz. 14.30wspólne zebranie Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.

 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.