STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy

2016-03-04 15:03

dodano przez: Justyna

 

 W dniu 25 lutego 2016r. miała miejsce historyczna chwila. Uroczyście otwarto i poświęcono budynek Środowiskowego Domu Samopomocy, który dla swoich podopiecznych działa już od dwóch miesięcy. Pierwsi uczestnicy ośrodka, jak sami chętnie mówią, czują się tu jak u siebie w domu, dlatego też z wielką radością i zaangażowaniem, wzięli udział w uroczystości otwarcia placówki, do której chętnych do skorzystania z oferty ŚDS sukcesywnie przybywa. Liczba osób zainteresowanych jest potwierdzeniem faktu, iż istniała potrzeba na naszym terenie, aby taka placówka powstała, gdyż wielu, bowiem często samotnych, schorowanych ludzi nie znajdowało dla siebie żadnej oferty.Koszt całkowity inwestycji to ok. 1 483 000,00 zł , z czego dofinansowanie wyniosło

872 000,00 zł, a wkład własny gminy to 611 000,00 zł. 

Przedsięwzięcie zrealizowano na mocy podpisanej umowy  w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w dniu 31. 07. 2015 r. przez burmistrza – Jacka Tarnowskiego w imieniu Miasta i Gminy Połaniec z firmą Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD” Darowski Adam z siedzibą w Kłodzie, ul. Długa 60; 28-236 Rytwiany. W ramach zadania została wykonana przebudowa i rozbudowa nieużywanego budynku wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb oraz aktualnych przepisów i norm oraz dostosowanie do wymogów funkcji Środowiskowego Domu Samopomocy. Celem działalności placówki jest budowanie sieci oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną przygotowywanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. Środowiskowa forma wsparcia półstacjonarnego służy również utrzymaniu osób w naturalnym środowisku i  poprawie jakości życia. 

  Inicjatywa stworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, od samego początku zakładała powstanie placówki z przeznaczeniem dla szerszej liczby osób. Całe przedsięwzięcie ze względu na możliwości dofinansowania musiało przebiegać etapowo, jego realizację przewidziano na okres dwóch lat, z czego pierwszy etap związany z przebudową i zmianą sposobu użytkowania nieużywanego budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz przyjęciem do placówki pierwszych 20 uczestników, już za nami. W myśl kolejnego etapu przewidziano poszerzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy o dodatkowe 40 miejsc z czym wiąże się m.in. doposażenie pomieszczeń na parterze i adaptacja I piętra budynku dla potrzeb ŚDS. Pierwsze dwa miesiące funkcjonowania placówki pokazały, jak ważna jest kontynuacja rozszerzenia oferty placówki, nakierowana wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu usługi.

  Obecnie bowiem wydano 23 decyzje przyznające miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy w Połańcu, z czego na 20 osób mamy dotację, a 3 osoby utrzymywane są ze środków własnych Miasta i Gminy Połaniec.Ponadto 8 osób skompletowało już wymagane dokumenty i oczekuje na możliwość wydania decyzji dla nich siedmioro z nich systematycznie korzysta już z oferty ŚDS w ramach dni otwartych, dla kolejnych 7 osób wydano dokumenty do wypełnienia, przy czym codziennie nowe osoby pytają o wolne miejsce w ośrodku. Osób potrzebujących pomocy jaką zapewnia placówka jest bardzo dużo i zapewne liczba ta będzie jeszcze wzrastać, gdyż problemem na miarę całego kraju jest proces starzenia się społeczeństwa, z czym wiąże się konieczność zapewnienia opieki coraz szerszej grupie ludzi w wieku poprodukcyjnym – ludzi często pozbawionych wsparcia rodziny, osób samotnych i schorowanych. Osoby zainteresowane zgłaszają się nie tylko z terenu naszej gminy, ale także i spoza niej.

  Ogromną barierą dla wielu osób, szczególnie mieszkańców z terenu sołectw naszej Gminy którzy mogliby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach oferty ŚDS, jest transport. Dlatego też Gmina Połaniec, w momencie gdy otrzyma decyzję o przyznaniu kolejnych 40 dotowanych miejsc, będzie dążyć do tego, aby podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy, ten transport zapewnić.

  Pracy jest jeszcze wiele, ale połaniecki samorząd nie spoczywa na laurach i w miarę możliwości podejmuje działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Wierzymy, że poprzez zintegrowaną ofertę Środowiskowego Domu Samopomocy zmniejszy się liczba osób zmagających się z chorobą czy samotnością, kształtowane będą wśród beneficjentów domu i ich rodzin zachowania korzystne dla zdrowia, wspierające harmonijny rozwój i pomoc dla osoby chorej od jej rodziny i otoczenia. Ponadto ufamy, iż pomoc społeczna oferowana w ramach ŚDS przyczyni się do podniesienia samooceny mieszkańców naszej gminy oraz zmniejszy obawy przed wykluczeniem społecznym z powodów takich jak choroba, samotność czy niesprawność psychiczna.


  Uroczystość otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy rozpoczęła kierownik placówki – Anna Konat serdecznie witając wszystkich. Wraz ze słowem wstępu pani kierownik zaprosiła do wspólnego obejrzenia prezentacji z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

  Po obejrzeniu prezentacji głos zabrali podopieczni placówki, którzy dobrym słowem, wierszem autorstwa p. Mariana Łowickiego i piosenką „Jedno jest niebo dla wszystkich”, podziękowali wszystkim zaangażowanym w powstanie tego miejsca. Jak sami mówili – Idea stworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu była dla nas bardzo ważna. Brakowało perspektyw spędzania wolnego czasu przez zamieszkujące tu liczne grono osób samotnych i chorych. Serdecznie dziękujemy za bezcenne wsparcie, które nam zapewniliście.

  Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski. Witając podopiecznych, personel placówki oraz gości, przypomniał po krótce historię powstawania tego miejsca, począwszy od pozyskania informacji o możliwości otrzymania dofinansowania na ten cel, aż do dnia dzisiejszego, kiedy to już wiemy, że chętnych do skorzystania z oferty ŚDS jest coraz więcej. Obecnie placówka liczy 20 uczestników, jednakże jak wspomniał burmistrz -  W najbliższym czasie wystąpimy o 40 dotowanych miejsc dla oczekujących osób, ponadto docelowo piętro pierwsze i poddasze będzie również użytkowe, przez co uda nam się pozyskać kolejne, tak bardzo potrzebne, miejsca pomocy drugiemu człowiekowi. W tym miejscu podziękował również wszystkim, którzy szczerze zaangażowali się w powstanie placówki – słowa uznania dla władz wojewódzkich i powiatowych przekazał na ręce obecnych na uroczystości – Piotra Żołądka Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Tomasza Fąfary – Wicestarosty Powiatu Staszowskiego, na ręce Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Anny Ogórek, dla Kierownik ŚDS - Anny Konat, dla Skarbnik Gminy – Małgorzaty Żugaj,  dla Rady Miejskiej w Połańcu na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej – Stanisława Lolo, dla sołtysów, rad osiedlowych, prezesów, dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych z terenu gminy Połaniec, przedsiębiorców, księży z tutejszych parafii, pracowników UMiG, OPS i ŚDS, a przede wszystkim dla mieszkańców, od których wychodzą dane potrzeby. Serdeczne podziękowanie popłynęło także w stronę wykonawcy zadania – pana Adama Darowskiego, który również uczestniczył w ceremonii otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy. Podsumowując Burmistrz wspomniał także o planach zagospodarowania terenu wokół ŚDS, tak aby stworzyć podopiecznym placówki, możliwość uczestniczenia w zajęciach oferowanych przez ośrodek, także na zewnątrz oraz o planach budowy domu całodobowego dla osób starszych na terenie naszej gminy. Działania te mają na celu stworzenie pełnej oferty pobytu dziennego i całodobowego dla osób starszych i schorowanych.

  Z kolei następnie głos zabrali zaproszeni goście. Wiele ciepłych słów, wyrazów uznania, gratulacji i zobowiązań do dalszej dobrej współpracy, przekazał Piotr Żołądek Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Tomasz Fąfara – Wicestarosta Powiatu Staszowskiego.

  Serdeczne gratulacje przekazał także Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo, który patrząc na uśmiechnięte twarze podopiecznych placówki, zwrócił uwagę na fakt, iż zrealizowana inwestycja, już przynosi efekty. Podkreślił przy tym jak bardzo ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi na każdym etapie jego życia.  Do tych słów, w kolejnych wystąpieniach, dołączyli się także Kierownik OPS w Połańcu – Anna Wolska, Skarbnik Gminy – Małgorzata Żugaj oraz ks. Witold Dobrzański.

  W dalszej części uroczystości, symbolicznie przecięto wstęgę oraz przekazano klucz na ręce kierownik ŚDS pani Anny Konat. I aby móc uznać Środowiskowy Dom Samopomocy za oficjalnie otwarty ks. Witold Dobrzański poświęcił budynek. Na rzecz nowootwartej placówki zaproszeni goście, na ręce kierownik ŚDS, przekazali drobne upominki. Na zakończenie każdy miał możliwość zwiedzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu.

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.