STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

222 ROCZNICA OGŁOSZENIA UNIWERSAŁU POŁANIECKIEGO - UROCZYSTA SESJA I ZŁOŻENIE KWIATÓW POD POMNIKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI (CZ.6)

2016-05-19 14:07

autor/ tekst i zdjęcia: Dominika Reichert

 

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ 

Dni Połańca 2016 …. na tę imprezę mieszkańcy czekali okrągły rok. Była to bowiem wyjątkowa okazja do przypomnienia bogatej historii i tradycji miasta i gminy, jak również do wspaniałej zabawy.  Obchody Dni Połańca mają zawsze akcent patriotyczny. W tym roku minęła 222 Rocznica Ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego. To postać i dorobek Tadeusza Kościuszki, dzięki któremu Połaniec trafił na karty historii, - był przedmiotem uwagi podczas kolejnej Uroczystej Sesji Rady Miejskiej. Postać Kościuszki jako stratega, teoretyka i praktyka wojny, zasługi Naczelnika jako patrioty, insurgenta i autora koncepcji sprzężenia walki o wyzwolenie narodowe z rozwiązaniem kwestii społecznych były przywoływane niejednokrotnie podczas okolicznościowych referatów. Rola i znaczenie działań Tadeusza Kościuszki było niezwykle ogromne. 

W czasach mu współczesnych uznawany był za osobę, która mogła ocalić Rzeczypospolitą przed upadkiem i przynieść jej trwałe reformy społeczne. Niestety w ówczesnych warunkach politycznych, cel ten był niezwykle trudny do osiągnięcia, pomimo szlachetnych intencji połączonych z niezwykłym wysiłkiem militarnym społeczeństwa. Potomni docenili jednak bezinteresowność i osobiste zaangażowanie podczas Insurekcji, w której z Naczelnika Kościuszko przeistoczył się w jej bohatera. Słynny ,,generał w chłopskiej sukmanie” przemawiał do wyobraźni milionów, znajdując swoje miejsce w panteonie rodzimych bohaterów narodowych. Dziś bibliografia opracowań na temat życia i działalności Tadeusza Kościuszki jest bardzo bogata. Naczelnik doczekał się szeregu opracowań naukowych, a także prac analizujących poszczególne etapy jego życia. Dla nas, połańczan, postać Naczelnika ma szczególne znaczenie. 7 maja 1794 roku w Połańcu ogłosił tzw. Uniwersał połaniecki. Znosił on poddaństwo osobiste chłopów, zwolnienia od pańszczyzny dla walczących oraz prawo nieusuwalności z użytkowanego gruntu. Akt ten stanowił uwieńczenie wielu rozporządzeń i proklamacji wydanych przez Kościuszkę w sprawie chłopskiej od chwili rozpoczęcia insurekcji. To Jego postać i wydarzenia historyczne tamtych lat były rozpatrywane podczas niedzielnych uroczystości - 15 maja 2016 w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 

Uroczysta Sesja rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu, a następnie prezentacji multimedialnej przedstawionej przez uczniów traktującej o dziejach Połańca i zestawiającej miasto dawniej i dziś.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo zabrał głos określając znaczenie i rangę święta. Dni Połańca to nie tylko czas zabawy, ale przede wszystkim zadumy i refleksji nad historią i miarą patriotyzmu. To najlepszy czas na wspomnienia wydarzeń historycznych, utrwalonych na kartach historii naszego narodu. Przewodniczący podkreślił, że mija 10 lat od kiedy ma zaszczyt prowadzić uroczystą sesję, i witać osoby, które uczestniczą w obchodach. To także 10 – letnia praca radnych, którzy ślubowali pracować dla połanieckiego społeczeństwa, i praca burmistrza – Jacka Tarnowskiego. W tym momencie nastąpiło powitanie i podziękowanie wszystkim samorządowców tego środowiska za wieloletnią współpracę, za zainicjowanie wielu ważnych przedsięwzięć, które można było doprowadzić wspólnie do finału. Nie zabrakło w przemówieniu podsumowania inwestycyjnego, ale i podkreślenia misji jaką poprzez ślubowanie złożyli radni, a jest nią służenie obywatelom dla wspólnego dobra. Gmina rozwija się, jest to niezaprzeczalne, ale na ten wynik składa się praca wielu osób, którym leży na sercu dobro dla tego społeczeństwa. Ale gmina nie spoczywa na laurach. Przewodniczący zapowiedział, że droga jest dłuższa, a pokonać ja można wspólnie, aby zrobić jeszcze więcej, bo Połaniec jest otwarty i gotowy na nowe wyzwania. Pomaga nam w tym urząd marszałkowski, urząd wojewódzki, starostwo powiatowe, osoby których wsparcie, szczere relacje, rzetelnośc, otwartość pozwalają na zapewnienie bezpiecznego życia mieszkańcom gminy. Za pomoc, owocną współpracę podziękowania otrzymali samorządowcy obecnej i minionych kadencji, podziękowania dla mieszkańców za współpracę i konstruktywną krytykę. My również zapisujemy swoje czyny na kartach historii, gdyż w naszej codziennej samorządowej pracy na rzecz społeczności lokalnej staramy się budować lepsze jutro mając na uwadze następne pokolenia. Jak twierdził reżyser filmowy Feliks Falk: „Człowiek powinien próbować pozostawić po sobie jakiś ślad. Wtedy życie, nawet jeśli nie jest łatwe, będzie pełniejsze. Tym śladem może być wszystko, co jest dziełem naszej aktywności, pod warunkiem, że nie powstała kosztem innego człowieka lub przeciwko niemu”. W dalszym przebiegu uroczystości przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych gości – parlamentarzystów, samorządowców; w tym: posła na Sejm Rzeczpospolitej – Marka Kwitka, posłankę– Marzenę Okłę – Drewnowicz, dyrektor poselskiego biura Grzegorza Schetyny- Danutę Papaj, członka zarządu województwa – Piotra Żołądka, radnego sejmiku woj. świętokrzyskiego - Marka Strzałę, wicestarostę powiatu staszowskiego – Tomasza Fąfarę, radnych powiatowych – Stanisława Walczyka, Jacka Nowaka, Mariusza Zyngiera, gości ze Słowacji w osobach: dr Ľuboš Tomko - primátor mesta (burmistrz), dr Anna Lazorčáková - poslankyňa Mestského zastupiteľstva (radna), Pavel Jeleň - poslanec Mestského zastupiteľstva (radny). Nie zabrakło samorządowców w osobach: wójt gminy Rytwiany – Grzegorz Forkasiewicz, wójt gminy Borowa -   Władysław Błażejowski i przewodniczący – Marian Taran, były przewodniczący Mieczysław Wiącek, wójt gminy Gawłuszowice – Jan Nowak oraz przewodniczący -  Kazimierz Sokalski, były starosta – Andrzej Kruzel. Byli z nami również: przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zbigniew Rękas, przedstawiciele straży i policji na czele z komendantami (komendant policji-  Artur Pietras, komendant straży powiatowej – Grzegorz Ciepiela, komendant – Mieczysław Ścisłowski, prezes – Stanisław Walczyk, wiceprezes – Kazimierz Mazur), druhowie, przedstawiciel Huty Szkła Gospodarczego T. Wrześniaka. Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał również prezesów, dyrektorów, kierowników, zakładów pracy, instytucji z terenu Miasta i Gminy Połaniec i spoza, w tym przedstawicieli największego zakładu pracy w Połańcu jakim jest ENGIE – prezes Alfredę Switek i dyrektora Mieczysława Kobylarza. Powitanie nastepnie prezes spółdzielni mieszkaniowej – Danutę Kotlarz, prezesa Banku Spółdzielczego – Stanisława Kotlarza. Na sali obecni byli także prezesi, dyrektorzy i kierownicy  instytucji spoza gminy Połaniec, przedstawiciele oświaty i sportu, towarzystw kościuszkowskich, przedstawiciele kół łowieckich z Połańca i Borowej. W dalszej kolejności przebiegu uroczystej sesji powitano byłych Żołnierzy Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”, wszystkich Kombatantów, w tym obecnego na sali – Feliksa Pławskiego, honorowych obywateli, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, dyrektorów i kierowników jednostek, sołtysów, przewodniczących osiedli, poczty sztandarowe, harcerzy, samorządy uczniowskie, młodzież, przedstawicieli mediów, mieszkańców i współgospodarzy. 


  

              


Dalszą część uroczystej sesji wypełniły okolicznościowe referaty

O tym, że postać Tadeusza Kościuszki stanowi nadal ważny wzorzec kształtowania współczesnych, polskich postaw patriotycznych przypominali w swoich przemówieniach zaproszeni goście, kreśląc jednocześnie w świadomości zebranych znaczenie słowa "Patriotyzm" i "Ojczyzna" - jako dobra duchowego złożonego z języka, kultury i tradycji.

 

Radna Rady Miejskiej w Połańcu, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Małgorzata Dalmata – Konwicka przybliżyła postać Tadeusza Kościuszki, mocno zakorzenionego w naszej pamięci  oraz  znaczenie Uniwersału połanieckiego. Przybliżając dzieje Połańca poprzez pożary, powodzie, rozbiory, zabory, wojny, utratę praw miejskich, mówczyni zaznaczyła, że nie da się tworzyć historii miasta bez wzlotów i upadków. Dni Połańca są okazją do poświęcenia szczególnej uwagi dla postaci generała Kościuszki. W działalności Kościuszki odnaleźć można echa wielkich idei społecznych, głoszących hasło wolności, równości i braterstwa pomiędzy wszystkimi ludźmi. Dlatego w szeregach wojsk kościuszkowskich znaleźli się obok szlachty - mieszczanie i chłopi, którym powstanie miało przynieść wolność. Tadeusz Kościuszko był więc pierwszym w dziejach, który widział potrzeby kształtującego się narodu. My połańczanie tak naprawdę Dni Połańca mamy cały czas, tu żyjemy, pracujemy, uczymy się, tworząc historię tego miasta. Opowieść o postaci Tadeusza Kościuszki poprzez wprowadzenie słuchaczy w prozę dokumentu osobistego radna zakończyła apelem „Dbajmy o to miasto, cieszmy się nim, sławmy jego dobre imię, a na efekty nie trzeba będzie długo czekać”.

Następnie na mównicy miejsce zajęła przedstawicielka harcerzy – Zastęp Łazików z Ruszczy, którego patronem jest właśnie Tadeusz Kościuszko. W swoim krótkim przemówieniu wyjaśniła powód wybrania postaci Naczelnika na patrona, który stał się autorytetem. Harcerze złożyli przyrzeczenie, że chcą służyć Ojczyźnie i ludziom – tak jak bohater Kościuszko, który przestrzegał najważniejszych wartości tj: prawo człowieka do swobody, wolności osobistej i niezależności, bezinteresowność, oddanie służbie publicznej, skromność, prawość i cnota. Te wartości nadal są aktualne, a Kościuszko jest dla harcerzy wzorem patrioty, symbolem prawości i miłości do Ojczyzny. Kończąc druhna zacytowała poniższy wiersz wyrażając przekonanie, że gdyby Kościuszko dzisiaj żył na pewno byłby harcerzem:

O Kościuszko, piękny wzorze,
Jak Ojczyznę miłować
W każdej życia swego porze
Pragniemy Cię naśladować.

Mieszkaniec Połańca, podopieczny Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu – Jerzy Ubowski w swoim wystąpieniu zabrał słuchaczy w sentymentalną, pełną refleksji życiowych podróż do osobistego świata, własnych przemyśleń, doświadczeń. Padło wiele słów nawołujących do zaprzestania „gonitwy” za dobrobytem,  który i tak nie jest miarą szczęścia,  oraz o potrzebie zatrzymania się i odpowiedzenia sobie na pytanie: Co dziś dla mnie jest najważniejszą wartością” – na pewno pomyślimy wtedy o rodzinie, zdrowiu, kraju etc… Jerzy Ubowski zaznaczył, że Połaniec jest jego miejscem na ziemi, gdzie czuje się dobrze, dziś po wielu latach nie zabiegając już o rzeczy materialne radość dają drobne gesty, uśmiech ludzki, poczucie że jest się potrzebnym. Zapał, motywację do czerpania najlepszych chwil w codziennym życiu, aktywnego spędzania czasu,  dał Środowiskowy Dom Samopomocy – nowa, nie tak dawno oddana do użytku profesjonalna placówka dziennego pobytu w Połańcu. To wzruszające przemówienie było ukłonem i podziękowaniem dla lokalnego samorządu, który zauważył potrzebę pomocy osobom, aby słowo „samotność” nie towarzyszyło już nigdy więcej. Podopieczny ŚDS  także zwrócił się z prośbą do młodych pokoleń, aby czerpali  z doświadczenia, norm, zasad wpajanych przez osoby starsze, a w zamian uczyli tego, czego starsi potrzebują z kolei od młodych.

Poseł na Sejm – Marek Kwitek wyraził radość z możliwości przeżywania tego, jakże ważnego święta, razem z nami, mieszkańcami Miasta i Gminy Połaniec. W swoim referacie przypominał rolę dokumentu, jaki został wydany przez generała. Uniwersał urządzający powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich skuteczną opiekę rządową, bezpieczeństwo własności i sprawiedliwość w komisjach porządkowych, został wydany w oparciu o art. IV Konstytucji Trzeciego Maja. Uniwersał ten, jak większość aktów prawnych wydanych w czasie insurekcji kościuszkowskiej, nie przetrwał jej upadku i nie miał prawie żadnego wpływu na faktyczną sytuację chłopów, ale odegrał kluczową rolę. W swej wypowiedzi poseł wspominał koleje losów kraju poprzez bitwy, reformy, bardzo długą drogę zmian po dziś dzień, aż do nowoczesności, ładu i bezpieczeństwa. Zaapelował aby dbać o patriotyzm, o przeszłość: „Musimy żyć współczesnością i budować przyszłość na korzeniach. Połaniec pięknie wygląda, nie poprzestaje na działaniach, są kolejne plany rozwoju miasta na rzecz „Małej Ojczyzny’. Poseł pogratulował samorządowi powiatowemu, połanieckiemu i mieszkańcom za dbałość o przeszłość i rozwój w teraźniejszości życząc wszystkim dobrego świętowania.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Piotr Żołądek podziękował za dużą dawkę historii, przeplatanej także osobistymi refleksjami wcześniejszych przedmówców. Jak podkreślił marszałek, dzisiaj przed nami trudne zadanie,aby ocalić to co kiedyś stanowiło fundament tworzenia Uniwersału połanieckiego przypominając uciemiężenie chłopów. Kościuszko wiedział, że aby podjąć walkę z zaborcą musi w jakiś sposób zachęcić masy chłopskie do uczestnictwa w bezpośredniej konfrontacji zbrojnej. W odniesieniu do współczesności marszałek duży nacisk kładzie na edukację, kształcenie młodego pokolenia, bo los państwa jest w rękach młodych.  Kontynuując marszałek skupił się na naszym samorządzie. „Patrząc współcześnie na Połaniec – to jest samorząd dojrzały, którego można na wiele możliwości stawiać za przykład, wzór do naśladowania.” Dziś samorząd ma ważną rolę do spełnienia w każdej dziedzinie życia – jest on bowiem gwarancją suwerenności, odpowiedzialności i mądrego decydowania.

Wicestarosta powiatu staszowskiego – Tomasz Fąfara podziękował samorządowi za współpracę z powiatem i działania dla mieszkańców. W pracy samorządu ważne jest polepszanie infrastruktury, ale najważniejszy jest człowiek. Wypowiedź podopiecznego ŚDS, jak zaznaczył wicestarosta, to dowód wdzięczności mieszkańców dla samorządu, za to, że pamięta o człowieku. „Samorząd Połańca jest wiodący jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb społecznych różnych grup wiekowych”. W tym momencie podziękowania otrzymali Radni Rady Miejskiej w Połańcu i burmistrz, którzy - jak zaznaczył wicestarosta - potrafią współpracować dla dobra społeczeństwa. W imieniu starosty- Michała Skotnickiego i przewodniczącego Rady Powiatu – Damiana Sieranta, wicestarosta złożył najlepsze życzenia dla burmistrza, rady – spełnienia wszelkich zamierzeń na ten okres programowania środków finansowych. 

W dalszej kolejności na mównicy miejsce zajął dr Ľuboš Tomko – burmistrz partnerskiego miasta Stara Lubownia, który w swoim przemówieniu wyraził radość z możliwości uczestniczenia wraz z radnymi w obchodach Dni Połańca z okazji ogłoszenia Uniwersału połanieckiego. Z tej okazji złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim uczestniczącym w świętowaniu. W wystąpieniu zaznaczył także, że współpraca z Połańcem bardzo dobrze się rozwija, z czego jest zadowolony. Na koniec życzył mieszkańcom, aby Połaniec nadal rozkwitał.

Wójt gminy Gawłuszowice – Jan Nowak podkreślił, że Połaniec jest bliski jego sercu, który jako nauczyciel historii pamięta Połaniec z poprzednich lat,  a dziś ma okazję przekonywać się, że jest to miejsce nowoczesne, w którym można aktywnie spędzić czas i wypocząć. Pogratulował także samorządowi kultywowania tradycji i złożył życzenia mieszkańcom.

Wójt gminy Borowa – Władysław Błażejowski przywołując zdjęcia przedstawione w prezentacji multimedialnej podkreślił, że dzisiaj widać, że Połaniec jest miastem nowoczesnym, czerpiącym wzorce z wodza – T. Kościuszki. Wójt wspomniał o 10 – letniej współpracy z samorządem Połańca, wspólnych inicjatywach, działaniach, takich jak most na Wiśle, który ułatwił wszelkie kontakty pomiędzy stronami. Złożył podziękowania za tę dobrą współpracę z samorządowcami połanieckimi, a na koniec życzenia – wszelkiej pomyślności, dalszego rozwoju, kontynuacji inwestycyjnych planów. 

Głos zabrał także wójt Rytwian- Grzegorz Forkasiewicz, który na wstępie podziękował za zaproszenie na uroczystości patriotyczne do Połańca. W swym przemówieniu zaakcentował, że żyjąc w czasach pokoju nie musimy składać ofiar życia na ołtarzu Ojczyzny. Złożył wszystkim najlepsze życzenia i pogratulował oprawy.  

 

 

Prezes ENGIE - Alfreda Świtek wyraziła dumę z bycia mieszkanką Połańca. W swoim przemówieniu przytoczyła etapy rozwoju gminy począwszy od budowy elektrowni, osiedlenia ludzi, budowy osiedli domów, dróg, szkół, przedszkoli. „nowy, odrodzony samorząd doskonale wpisał się  w rozwój naszego miasta i okolic. Po wejściu do Unii europejskiej wykorzystał wszystkie możliwe narzędzia, by powstawały nowe obiekty. Mieszkamy we wspaniałym miasteczku, wystarczy spojrzeć,  w którym nie zapomniano o historii. Jestem wdzięczna obecnym władzom”. Prezes życzyła przewodniczącemu, radzie i burmistrzowi dalszej wytrwałości, by Połaniec mógł dalej się rozwijać. W imieniu Zarządu życzenia skierowane zostały do mieszkańców, aby mogli realizować swoje plany.

 

 

Wojciech Zając – mieszkaniec z Połańca zaapelował o nacisk na kształcenie młodego człowieka, wsparcie przez osoby starsze w rozwoju, aby przez to młody człowiek mógł zagwarantować dobrobyt swojej rodzinie i państwu,
… bo serce leży w polskich szkołach. 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Dalmata– mieszkaniec Połańca- przybliżył zebranym obraz Połańca z czasów rozkwitów i upadków, podkreślając znaczenie Uniwersału połanieckiego, dzięki któremu nasze miasto zasłynęło na kartach historii. Kolejną

ważną inwestycją, była budowa elektrowni – jako wielkie wyróżnienie dla Połańca. „Dziś Połaniec jest nowoczesnym, mocnym miastem, stale się rozwijającym. Ale to zasługa nas wszystkich, bo każdy niezależnie od zajmowanego stanowisko dokłada cegiełkę do budowy i rozwoju tego miejsca”. T. Dalmata przywołał także istotną z perspektywy rozwoju, komunikacji, dostępności inwestycję – jaką jest most - o który zabiegano wiele lat, podkreślił że jest  to wielka zasługa marszałka woj. Wyraził nadzieję, że na tym rozwoju nie poprzestaniemy, wszak samorząd przygotował strefy ekonomiczne, gotowe dla inwestorów.., „bo Połaniec lubi przecież inwestycje”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Zdzisław Kwiatkowski po przywitaniu zebranych podkreślił, że historia to nauczycielka życia, źródło faktów z minionych lat. Tadeusz Kościuszko wielki bohater narodowy, znany Polak na całym świecie, wielki patriota, który głosił, że jedność i pojednanie to podstawa".  Wiceprzewodniczący wymienił jako najbardziej popularnych ludzi na świecie oprócz T. Kościuszki papieża Jana Pawła II przybliżając dzisiaj znaczenie słowa "Patriotyzm", który powinien przejawiać się dzisiaj poprzez miłość do Ojczyzny, szanowanie symboli narodowych, pamięć o rocznicach historycznych, należyte wykonywanie swoich obowiązków, dbałość o swoją „Małą Ojczyznę”. Powinniśmy pielęgnować i przekazywać prawdziwą historię młodym pokoleniom, bo historia to jest nasza przeszłość. Naród, który nie pamięta o przeszłości nie potrafi zbudować dobrej przyszłości. Kończąc wiceprzewodniczący odniósł się do słów kardynała Stefana Wyszyńskiego, który nawoływał, że naród musi zachować swoją bogatą przeszłość i musi się nią szczycić. Wszystko, co o tej przeszłości mówi, ma dla młodych pokoleń znaczenie wychowawcze. Nie wolno się wstydzić, nie pamiętać o naszej przeszłości, bo wtedy nie będziemy zasługiwać na dobrą przyszłość. Ojczyzna to ludzie których my rozumiemy, i którzy nas rozumieją…

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski na wstępie okolicznościowego referatu przywitał wszystkich gości i mieszkańców zebranych w sali. W swym przemówieniu zaakcentował, że takie wydarzenia jak – kolejna rocznica ogłoszenia Uniwersału połanieckiego, a przy tym obchody Dni Połańca, to czas kiedy należy zatrzymać się na chwilę, by móc przemyśleć ważne fakty z życia naszego narodu i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Te chwile sprawiają, że stajemy się wspólnotą i łączy nas wspólny cel, w ludziach dostrzegamy te najlepsze cechy. To czas, który przypomina  nam o wzajemnym szacunku, właściwych postawach patriotycznych, o naszym obowiązku wobec Ojczyzny, o świadomości lokalnego patriotyzmu, o wspominaniu osób, zasłużonych dla społeczeństwa. Data ogłoszenia Uniwersału połanieckiego, to data szczególna, która nie stanowi dla nas tylko chwili, wręcz przeciwnie jest dla nas ciągle żywa, stanowiąc wciąż aktualny przekaz. Ta wspaniała rocznica jest okazją także do wyrażania pochwał dla naszego bohatera Tadeusza Kościuszki, ale także okazja do przywoływania osób, którzy na przełomie wielu pokoleń walczyli i upominali się o Polskę i Polaków oddając swoje życie. To dzięki nim dzisiaj możemy mówić bez obaw w naszym ojczystym języku. Rocznica ogłoszenia aktu to także okazja do spojrzenia na nasze miasto, naszą gminę, nasze sprawy, możliwość utwierdzenia się w przekonaniu, że jesteśmy wspólnotą, razem budujemy historię i przekazujemy młodym pokoleniom najważniejsze wartości. Z jednej strony działanie, realizacja zamierzeń, a z drugiej sposób myślenia o miejscu, w którym żyję i odpowiedź na pytanie: „Jaka jest nasza „Mała Ojczyzna”, „Co się zmieniło w naszej gminie?, „Jakie są potrzeby mieszkańców, co należy jeszcze wykonać, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie, nie martwiąc się dobre wychowanie dzieci, edukację bezpieczeństwo i pracę”, co zrobić by móc powiedzieć – „Tu możemy i chcemy żyć”. Burmistrz kontynuując wymienił zmiany, jakie w ostatnim czasie zaszły w Połańcu – dostępność do miejsc w przedszkolach, szkołach, żłobku, modernizacyjne prace w obiektach, możliwość rozwijania pasji sportowych, kulturalnych, dbałość o wszystkie grupy wiekowe, przygotowanie pełnej oferty inwestycyjnej, i dalsze działania w tym kierunku. Burmistrz za wsparcie, -wielkie wsparcie- i ogromną pomoc,tę informacyjną i tę finansową dziękował władzom województwa - marszałkowi, zarządowi, wojewodom, parlamentarzystom, prezesowi WFOŚiGW, obecnemu na sali posłowi i posłance, starostwu powiatowemu, za dobroć, za wspólne inicjatywy. Podziękowania dla samorządu lokalnego, dla radnych tej i poprzednich kadencji, sołtysom i przewodniczącym osiedli - na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej – Stanisława Lolo. Podziękowania usłyszeli samorządowcy z okolicznych gmin, delegacja ze Słowacji, przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych, służby mundurowe, przedsiębiorccy, Towarzystwo Kościuszkowskie, mieszkańcy. Burmistrz - Jacek Tarnowski poprosił także o przekazywanie tradycji najmłodszym pokoleniom, nie pomijając lokalnego patriotyzmu, o który walczyli nasi przodkowie, a my jesteśmy winni dbać o naszą „Małą Ojczyznę”. Dziś możemy w spokoju wypełniać nasz patriotyczny obowiązek - nie zapominając jednak o przeszłości, o naszej historii, o bohaterach. Na zakończenie referatu burmistrz podziękował również wszystkim, którzy zaangażowali się w to święto i zaprosił na dalszą część obchodów.

Posłanka na Sejm RP – Marzena Okła – Drewnowicz podziękowała połanieckiemu społeczeństwu za pamięć o historii, bo nadanie praw wolności i ograniczenie pańszczyzny jest bezcenne i nadal aktualne. Podziękowania zostały skierowane za rozwój miasta i gminy … „bo Połańcem możemy się szczycić,  i aby z tego przykładu korzystało jak najwięcej gmin - podkreśliła posłanka. Na zakończenie życzyła wszystkim udanych, dalszych uroczystości.

Po oficjalnych przemówieniach uroczystą sesję zamknął występ muzyczny młodzieży

 


Pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki

Przewodniczący Rady Miejskiej - Stanisław Lolo podziękował wszystkim za udział w sesji i zaprosił na dalszą część uroczystości. Następnie po zakończeniu sesji w barwnym szyku, przy Orkiestrze wszyscy udali się pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Tam poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów ku czci Bohatera Narodowego, a byli wśród nich: przedstawiciele województwa, powiatu, posłowie, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji, zakładów pracy, lokalny samorząd, przedsiębiorcy, przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych z gminy Połaniec, wójtowie okolicznych gmin, służby mundurowe, delegacja z miasta partnerskiego, kosynierzy, legioniści, kombatanci, mieszkańcy,  - którzy w ten sposób oddali hołd Naczelnikowi. 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.