STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

WSPIERAMY I POMAGAMY - NOWY POJAZD DLA WTZ NA LEPSZĄ DROGĘ DO ŻYCIA

2017-10-05 14:55

dodano przez: Dominika

Wielką radość sprawiło podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu spotkanie, jakie miało miejsce 4  października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.  I tak naprawdę nikt z uczestników nie przypuszczał, że wyjdzie tego dnia z tak miłą niespodzianką. Powitaniem wszystkich obecnych spotkanie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Pan Jacek Tarnowski przekazując informację, że zostaje podpisana umowa na dostawę nowego pojazdu dla Warsztatów Terapii. Gmina Połaniec pozyskała środki na realizację zadania pn. „Dostawa autobusu 19 osobowego (18+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim w ramach projektu pn.: „Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach projektu dotyczącego obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w 2017 roku współfinansowanego ze środków PFRON”.

Pamiątkowe zdjęcie przed połanieckim magistratem wszystkich uczestników spotkania tuż po podpisaniu umowy 

Potrzeba zakupu pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Połaniec jest nieodzowna w procesie prawidłowego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej i wynika z dużej liczby osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach – obecnie łączna liczba uczestników WTZ to 49 osób, z czego 33 osoby to osoby, którym zapewniony jest codzienny dowóz, a 4 osoby poruszają się na wózkach inwalidzkich. Ponadto Gmina Połaniec pozyskała środki finansowe w ramach Projektu pn.: „Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości – dofinansowanie: 3 410 562,15, wkład własny: 601 863,91 na wyremontowanie pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz z adaptacją przyległego budynku, zlokalizowanego przy ul. Lipowej 20 w Połańcu dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na fakt, iż pracownie mieszczące się w pomieszczeniach obecnego budynku o powierzchni 309,60 m2 są zbyt małe w stosunku do potrzeb uczestników, brakuje dodatkowych pracowni gdzie mogliby doskonalić swoje umiejętności.  Do końca 2017 roku zostanie uzyskana niezbędna dokumentacja techniczna obiektu wraz z pozwoleniem na budowę, a prace remontowe ruszą z początkiem 2018 roku- o czym informował uczestników burmistrz. W związku z rozbudową i uzyskaniem nowej powierzchni użytkowej planuje się także zwiększenie liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz przyjęcie do placówki dodatkowych osób niepełnosprawnych, którym również trzeba będzie zapewnić codzienny przewóz. Pojazdy, z których obecnie korzysta WTZ nie pokrywają w zupełności pełnego zapotrzebowania na dowóz osób - Samochód Ford (8+1) + Samochód Mercedes (19+1) =  27 miejsc, a uczestników WTZ jest 49,z czego 33 osoby to osoby,którym zapewnia się codzienny dowóz – liczba uczestników wzrośnie dzięki adaptacji budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ. Ponadto, na co dzień 13 osób korzysta z kursowych, odpłatnych busów, ponieważ jednostka nie jest im w stanie zapewnić stałego przewozu. Zakup dodatkowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przyczyniłby się do wzrostu wydajności rozwiązań transportowych. Ponadto zakup pojazdu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych pozwoliłby całej grupie uczestników WTZ na wspólny wyjazd na wydarzenia kulturalne i sportowe, wycieczkę czy wyjazd do instytucji kultury. Mając na uwadze proces usprawnienia dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej, należy również uwzględnić fakt, iż w zdecydowanej większości są osoby z terenów wiejskich, a ze względu na międzygminny charakter działalności warsztatu, osoby niepełnosprawne dowożone są nie tylko z terenu Gminy Połaniec, lecz również gmin ościennych. Ponadto zakup nowego środka lokomocji przyczyni się do wzrostu procesu integracji społecznej osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, którzy będą mogli być nie tylko dowożeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej, ale także będą mogli uczestniczyć w organizowanych wycieczkach, imprezach plenerowych, wyjazdach do instytucji kultury, na różnego rodzaju zawodach sportowych i konkursach organizowanych dla osób niepełnosprawnych itp., co z pewnością przyczyni się do poprawnego przebiegu rehabilitacji społecznej tych osób – co podkreślała kierownik placówki – Bogumiła Pasek. Radość z pozyskania środków na zakup pojazdu wyraziła również skarbnik gminy – Małgorzata Żugaj, radna – Joanna Witek, radny – Jerzy Misiak, a przede wszystkim sami podopieczni placówki przyjmując informację wielkimi brawami. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy jednostki. WTZ w Połańcu to placówka, która przygotowuje podopiecznych  do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem i uczestniczyli w życiu społecznym samodzielnie, niezależnie i w sposób godny. Uczestnikami WTZ są osoby zamieszkałe na terenie gminy Połaniec  i okolic. Stąd wynika także potrzeba posiadania kolejnego środka transportu, który zbiera i dowozi podopiecznych do Połańca.

Przed przystąpieniem do podpisania umowy burmistrz zachęcił podopiecznych do zadawania pytań. Wnikliwe pytania kierowali do Wykonawcy zadania uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej – żywo zainteresowani zakupem nowego, wygodnego samochodu. Pytano o parametry techniczne, wygodę i użytkowanie. W drodze rozmów wykonawca zadania nie wykluczył dołączenia dodatkowych akcesoriów do pojazdu - gratis.Następnie przystąpiono do podpisania umowy, na której podpis złożył Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski w imieniu Miasta i Gminy Połaniec i Wykonawca zadania. Dostawą pojazdu z dodatkowym niezbędnym wyposażeniem zajmie się firma TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Żurawia 43 lok. 201, 00 – 680 Warszawa, którą reprezentuje Krystian Okuń. Cena brutto za przedmiot umowy wynosi: 196 185,00 zł. Wykonawca zobowiązał się do wydania przedmiotu umowy w terminie do dnia 22. 12. 2017 r. Całkowita wartość autobusu: 196 185,00 zł. Dofinansowanie 70% zrefundowane ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości: 137 329,00 zł. Wkład własny Gminy Połaniec: 58 856,00 zł. Pojazd ten, zaraz po dostawie zostanie przekazany w użytkowanie Warsztatom Terapii Zajęciowej, by sprawnie i bezpiecznie dowożono i odwożono uczestników na zajęcia warsztatowe i wycieczki. Wielką radość podopieczni WTZ wyrazili wielkimi brawami i uśmiechem na twarzy oraz serdecznymi podziękowaniami dla Burmistrza – Pana Jacka Tarnowskiego.

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.