STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

SESJA RADY MIEJSKIEJ - 19 GRUDNIA 2019

2019-12-12 16:30

 

Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu
w dniu 19 grudnia 2019 roku
(godz. 15.30)

 

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad/x.

3. Przyjęcie protokołów: Nr XXIII/2019, Nr XXIV/2019

4. Podjęcie uchwał:

    a/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  Połaniec  na  lata 2019 – 2023,

    b/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok,

    c/ podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  Połaniec na lata 2020 – 2023,

    d/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok,

    e/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, ustalenie stawki opłaty oraz określenie stawki opłaty podwyższonej od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

    f/ podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

    g/ podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Połaniec, w roku szkolnym 2019/2020,

    h/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od opłat w Żłobku w Połańcu o nazwie ,,Kraina Malucha” utworzonym    przez Gminę Połaniec,

    i/ podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Połaniec do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 –2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

    j/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

    k/ podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną,

    l/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,

    m/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości położonych w Połańcu, na okres 8 lat,

    n/ podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 5869/9 o powierzchni 0,3737  ha położonej w Połańcu,

    o/ podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 5633/2 o powierzchni  0,0434 ha, położonej w Połańcu.

5. Informacje bieżące na temat:

  a/ pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,

  b/ pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,

c/ pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje radnych.

7. Dyskusja i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

/x   – do porządku obrad mogą być  wprowadzone dodatkowe tematy

                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      Stanisław Lolo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie Komisji:

18.12.2019 – godz.14.30 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa  i Komisji Budżetu

 


Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej.

Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.