STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2021-08-02 19:38

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U. z 2020 r.poz. 713 ze zm.), oraz art.15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.poz.1842), zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 03 sierpnia 2021 r. godz. 15.30. Miejsce posiedzenia: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ul. Żapniowska.

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad/x.

3.Podjęcie uchwał:

a/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Połaniec porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji Dolina Wisły na lata 2021-2030,

b/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021 2025,

c/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok,

d/podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Połaniec, w roku szkolnym 2021/2022,

e/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Połańcu, oznaczonych jako działki nr: 6171/16, 6172/6, 6173/4, 6174/3 i 6175/5 o łącznej powierzchni 0,0562 ha oraz 6171/17, 6172/7, 6173/5 i 6174/4 o łącznej powierzchni 0,0302 ha, w drodze przetargu.

4.Rozpatrzenie projektu rezolucji w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz polderów zalewowych.

5.Rozpatrzenie projektu rezolucji w sprawie dokonania podziału działek wyodrębniających infrastrukturę kolejową.

6.Rozpatrzenie projektu rezolucji w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanych przez Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki
,,Siarkopol” S.A. działań, dotyczących
budowy kopalni siarki na terenie gminy Połaniec.

7.Zakończenie obrad.

/xdo porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo


Zebranie Komisji:03.08.2021 r.15.00 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżet

 

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.