STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

INFORMACJA

Dodano przez: A.K.

INFORMACJA
 
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w dniu 2 listopada 2021 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Połańcu przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 01 Połaniec jako działka nr 5544 o powierzchni 0,1349 ha. 
Ogłoszenie przetargowe podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec a także wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.portal.polaniec.eu oraz Biuletynu Informacji Publicznej polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w wydaniu świętokrzyskim Gazety Wyborczej, na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
 
02 listopad 2021 Czytaj więcej

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz pożyczek dla MŚP.
Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2021 r. na sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu o godz. 12:00.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie na spotkanie 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Program spotkania informacyjno - szkoleniowego

02 listopad 2021 Czytaj więcej

KOLEJNE POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE. TYM RAZEM NA BUDOWĘ WODOCIĄGÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA „OSIEDLU WINNICA”, OSIEDLU W OKOLICY KOPCA KOŚCIUSZKI”, OSIEDLU MAZURKA”, OSIEDLU KRAKOWSKIM” ORAZ W MIEJSCOWOŚCIACH WYMYSŁÓW I RUSZCZA

Dodano przez: A.K. 

W ramach Polskiego Ładu edycja I Miasto i Gmina Połaniec złożyła do Programu 3 wnioski:
 
1. Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
W ramach realizacji inwestycji planuje się wybudowanie wodociągów i  kanalizacji sanitarnej niezbędnej do rozbudowy i rozwoju czterech powstających osiedli domków jednorodzinnych w Winnicy, os. w okolicy Kopca Kościuszki, os. Mazurka i os. Krakowskiego.
Wartość  dofinansowania nie może przekroczyć 5mln zł.
 
2. Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Inwestycja ta przewiduje budowę dróg z infrastrukturą  techniczną, czyli  chodnikami i  oświetleniem, a także wodociągów,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla uzbrojenia terenu pod budowę osiedli jedno i wielorodzinnych –  Lipowego, Krakowskiego II i ul. Strumykowej, w tym Całodobowego Domu Pomocy, który zapewni warunki do realizacji opieki dla osób starszych, schorowanych.
Wartość  dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł.
 
3. Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połańca.
W ramach inwestycji planuje się budowę głównej magistrali ciepłowniczej i sieci ciepłowniczych na terenie miasta Połaniec, budowę ok. 180 sztuk węzłów ciepłowniczych, budowę monitoringu sieci ciepłowniczej.
Wartość  dofinansowania bez kwotowego ograniczenia.
02 listopad 2021 Czytaj więcej

Z sukcesem zakończyliśmy kolejny projekt …

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

W październiku zakończyliśmy projekt ,,Bez ściany między nami - współpraca, integracja, relaks’’, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie. Celem projektu było wzmocnienie współpracy międzygminnej mieszkańców Połańca i Rytwian oraz wspólne spędzenie czasu wolnego. Były to dla nas ciekawe kulturalnie i trudne ze względu na ograniczenia pandemiczne miesiące. Dzięki współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Kołem Gospodyń Wiejskich „Rudzianki” z Rudy, Ochotniczą Strażą Pożarną w Maśniku, Stowarzyszeniem „DZIAŁAJ Z ENERGIĄ” i Towarzystwem Kościuszkowskim z powodzeniem udało się zrealizować wszystkie, zaplanowane działania. 
29 październik 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Informujemy, iż w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 12:00 nastąpi całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych, a jednocześnie skrócenie czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych.

Związane jest to z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

29 październik 2021 Czytaj więcej

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

Dodano przez: A.K. 

Zapraszamy do Punktów Szczepień w Połańcu.

 

29 październik 2021 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/PKP6RamtnxE

28 październik 2021 Czytaj więcej

Wystawa rękodzieła podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu

Dodano przez: A.K. 

Przez najbliższe dni w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu można będzie oglądać wystawę prac rękodzieła artystycznego podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu. Wśród prac znajdują się m.in. obrazy, ozdobne szkatułki, ceramiczne misy, a nawet wiersze.

Wszystkie zgromadzone prace zostały wykonane przy użyciu wielu różnych technik rękodzielniczych.

Wystawa została zorganizowana z okazji "Światowego Dnia Terapii", który obchodzony jest 27 października 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na wystawę.

                      

26 październik 2021 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Dodano przez: A.K. 

Połaniec, dn. 26.10.2021 r.

Z   A   W   I   A   D   O   M   I   E   N   I   E
 
         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), oraz art.15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 października 2021 r. – godz. 15: 30. 
 
Miejsce posiedzenia: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ul. Żapniowska 1. 
 
    1. Otwarcie sesji. 
    2. Przyjęcie porządku obrad/x. 
    3. Podjęcie uchwał: 
           a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021 - 2025, 
           b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok, 
           c/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Połaniec porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021- 2030, 
           d/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Połańcu, oznaczonej jako działka nr 5005 o powierzchni 0,0197 ha.
            
    4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych: 
 
     a/radnych Rady Miejskiej, 
     b/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i innych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
             
      5.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2020/2021. 
 
      6.  Zakończenie obrad. 
                 
                    /x – do porządku obrad mogą być
                    wprowadzone dodatkowe tematy                                                                                                                                       
                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                   Stanisław Lolo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
28.10.2021 r. – 14:45 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.
 
 

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

26 październik 2021 Czytaj więcej

Propozycja kinowa na weekend

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy na film NAJMRO w dniach 29-31 października godz. 19.00

26 październik 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.