STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

ZNALEZIONO PSA

Dodano przez: A.K. 

Na swojego właściciela czeka znaleziony na terenie Połańca piesek - średniej wielkości z krótką sięrścią w kolorze czarnym, brązowym i białym.

W chwili obecnej pies został zabezpieczony w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Połańcu ul. Krakowska 11.

         

 

Właściciela psa lub osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt pod numerem telefonu

15 865 05 40 wew. 21

lub bezpośrednio na miejscu:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu, ul. Krakowska 11

28 wrzesień 2021 Czytaj więcej

KOLEJNE NOWE MIEJSCA PRACY NA STREFIE - POŁANIEC

Kolejna bardzo dobra wiadomość ze strefy inwestycyjnej tym razem  " B"  w Połańcu.  Ogłoszony przetarg na inwestora dał pozytywne efekty.  Na obszarze III powstanie obiekt produkcyjny.  Dobra następna wiadomość - to taka, że są kolejni zainteresowani inwestorzy na strefę "B" "C" - i ogłoszone kolejne przetargi - co bardzo cieszy. Szczegóły w kolejnych informacjach ze strefy.
27 wrzesień 2021 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy do Kina "Impresja"

TEŚCIOWIE

WYSZYŃSKI

27 wrzesień 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  105/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec 
z dnia 23 września 2021 roku
 
w sprawie sprostowania zarządzenia Nr 94/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obszaru inwestycyjnego III o powierzchni 0,5491 ha, stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia, w obrębie Strefy  Inwestycyjnej B.
 
                Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1 
 
    1. Sprostować oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu przetargowym stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 94/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 
19 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obszaru inwestycyjnego III o powierzchni 0,5491 ha, stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia, w obrębie Strefy  Inwestycyjnej B poprzez usunięcie słów: ,,dopuszcza się większą wysokość budowli, obiektów i urządzeń np. masztów, instalacji itp., jeżeli wynika to z przejętej technologii”.
    2. Treść ogłoszenia po sprostowaniu podać do publicznej wiadomości w trybie właściwym dla pierwotnego ogłoszenia.
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
24 wrzesień 2021 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Dodano przez: A.K. 

Z A W I A D O M I E N I E
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Połaniec, dnia 23.09.2021r.
Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 września 2021 roku
(godz. 15:30)
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad/x.
3.Przyjęcie protokołów: Nr XLI/2021r. i Nr XLII/2021r.
4. Podjęcie uchwał:
 a/Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
 Połaniec na lata 2021 – 2025,
 b/Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok,
 c/Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania pisma według
 właściwości,
 d/Podjęcie uchwały w sprawie zamiany gruntów położonych w Brzozowej, gm. Połaniec
 stanowiących własność Gminy Połaniec, na grunt położony w Brzozowej, gm. Połaniec
 stanowiący własność osoby fizycznej.
5. Informacje bieżące na temat:
 a/pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
 b/pracy Burmistrza Miasta i Gminy, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
 c/pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, w tym przedstawienie wniosków i zaleceń
 pokontrolnych po przeprowadzonej kontroli w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
 w Połańcu.
6. Interpelacje radnych.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
 
/x– do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                     Stanisław Lolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
30.09.2021 – godz. 14:45 zebranie Komisji Zdrowia
                    - godz. 15:00 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu

INFORMACJA

 

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

Miejsce posiedzenia: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu,  ul. Żapniowska 1.

23 wrzesień 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 128
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 14:17 dnia 23.09.2021
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(89), jędrzejowski(88), kazimierski(90), Kielce(93), kielecki(94), konecki(84),
opatowski(91), ostrowiecki(91), pińczowski(89), sandomierski(91), skarżyski(89),
starachowicki(87), staszowski(92), włoszczowski(87)
Ważność od godz. 00:00 dnia 24.09.2021 do godz. 16:00 dnia 24.09.2021
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu, skręcającego na północno-zachodni.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 00:00/24.09 do
16:00/24.09.2021 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, SW skręcający na NW. Dotyczy
powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
 
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Witold Wiążewski
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl
 
 Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).  Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państw
23 wrzesień 2021 Czytaj więcej

Tydzień do końca spisu powszechnego ludności i mieszkań

dodano przez: red.


Plakat zawiera informacje dot. spisu powszechnego ludności i mieszkań

23 wrzesień 2021 Czytaj więcej

Mariusz Kalaga - Koncert

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Jeśli chcecie miło spędzić czas, posłuchać melodyjnych piosenek i wspólnie pośpiewać znane i lubiane szlagiery zapraszamy na koncert Mariusza Kalagi. Koncert odbędzie się 8 października o godz. 19.00. Bilety w promocyjnej cenie 20,00 zł dostępne są w kasie CKiSz lub on line. Gwarantujemy niezapomniany, wieczór muzyczny.

21 wrzesień 2021 Czytaj więcej

Nowy tydzień i nowe propozycje kinowe

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

AFTER. OCAL MNIE - trzecia część kultowej produkcji dla młodzieży
24-26 września - godz. 17.00
 
 
SMALL WORLD - najnowszy film Patryka Vegi, który trzeba obejrzeć
24-26 września - godz. 19.00
 
21 wrzesień 2021 Czytaj więcej

Podpisano Porozumienie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021-2030

dodano przez: red.


W dniu 16 września w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu miało miejsce kolejne spotkanie dotyczące utworzenia Obszaru Strategicznej Interwencji między dwudziestoma samorządami partycypującymi w opracowaniu i realizacji  Strategii Rozwoju Ponadlokalnego  na lata 2021-2030, zacieśniając tym samym współpracę w obszarze strategicznej interwencji „OSI Dolina Wisły” w skład którego wchodzą gminy: Połaniec, Sandomierz, Klimontów, Koprzywnica, Opatów, Osiek, Ożarów, Zawichost, Pacanów, Staszów, Dwikozy, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Rytwiany, Samborzec, Tarłów, Wilczyce oraz Wojciechowice.

17 wrzesień 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.