STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY POŁANIEC - RUSZYŁA AKCJA WALKI Z KOMARAMI - W MIEJSCACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA

    W związku z uciążliwą obecnością komarów w naszym regionie, informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców w dniu jutrzejszym, tj. wtorek 22 czerwca od godz. 5.00 na terenie miasta przeprowadzony zostanie zabieg rozpylenia środków przeciw komarom w miejscach użyteczności publicznej. Prace związane z akcją odkomarzania wykonywać będą pracownicy urzędu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Zalecane jest zachowanie stosownej odległości i omijanie terenów w trakcie wykonywanego odkomarzania.

21 czerwiec 2021 Czytaj więcej

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY POŁANIEC – INTERESANTÓW URZĘDU

Dodano przez: A.K. 

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom dla usprawnienia i ułatwienia załatwianych spraw w budynku urzędu od poniedziałku dnia 21 czerwca 2021 roku przywracamy organizację funkcjonowania urzędu do stanu umożliwiającego bezpośredni kontakt z pracownikami w całym obiekcie urzędu.
 
Dotychczasowy Punkt Obsługi Interesanta mieszczący się w holu urzędu – gdzie interesanci byli obsługiwani w każdej sprawie - od poniedziałku przestaje funkcjonować.
 
Dla zachowania bezpieczeństwa interesantów i pracowników obowiązują nadal obostrzenia mające zapobiegać zakażeniom koronawirusem w zakresie:
 
1. Obowiązek noszenia maseczek na terenie obiektu  (Dla osób, które nie będą posiadały maseczki, istnieje możliwość wyposażenia się w maseczkę u pracownika Biura Obsługi Interesanta. Punkt ten dysponuje maseczkami uszytymi w okresie wcześniejszym przez pracowników jednostek gminnych.)
 
2. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przed wejściem.
(Pojemniki z płynem dezynfekującym zamontowane są na holu obiektu)
 
3. Konieczność zachowania dystansu 1, 5 metra między osobami jak również zasady jednej osoby (interesanta) w pomieszczeniu z wyjątkiem, gdzie jest możliwe zachowanie odstępu 1,5 metra przy większej liczbie interesantów.
 
Utrzymujemy zasadę składania dokumentów w specjalnie przygotowanych pojemnikach, które umożliwiają przestrzeganie wymaganej kwarantanny.
Pierwszy pojemnik na dokumenty przeznaczony jest na sprawy związane z Urzędem i Samorządowym Centrum Usług Wspólnych.
Drugi pojemnik natomiast przeznaczony jest na sprawy związane z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Pozyskiwanie dokumentów z tych pojemników będzie się odbywało podobnie jak wcześniej  - po 3 dniach.
Dokumenty składane, które wymagają natychmiastowego załatwienia, będą otwierane jak do tej pory z zastosowaniem odpowiednich środków.
 
Bardzo prosimy wszystkich o stosowanie się do w/w zaleceń, które są wyłącznie zastosowane z myślą o ochronie wspólnego bezpieczeństwa mieszkańców.
18 czerwiec 2021 Czytaj więcej

Informacja dot. możliwych konsekwencji z powodu odmowy realizacji spisu z rachmistrzem


Samospis tylko do czasu kontaktu rachmistrza,

 Deklaracja samospisu podczas rozmowy z rachmistrzem  traktowana będzie jako odmowa, co skutkuje wszczęciem postępowania


Szanowni Państwo, w trosce o interesy naszych mieszkańców informujemy, że w sytuacji gdy rachmistrz spisowy nawiąże kontakt z Państwem w celu realizacji wywiadu spisowego, odmowa podania informacji, motywowana deklaracją samospisu internetowego może się wiązać z wnioskiem rachmistrza o ukaranie takiej osoby przez uprawnione do tego organy.

Faktem jest, że podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz dostępny na stronie spis.gov.pl, ale ta opcja jest możliwa tylko do czasu kontaktu ze strony rachmistrza.

 


  1. Zgodnie z art. 17a ust 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.) obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego.
  2. Zgodnie z art. 17a ust 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.) respondent nie może odmówić udzielenia informacji  rachmistrzowi odwołując się do możliwości dokonania samospisu internetowego.
  3. Odmowa udzielenia informacji rachmistrzowi z powołaniem się przez respondenta na możliwości dokonania samospisu internetowego traktowana jest jak odmowa udziału w spisie.
  4. Odmowa udziału w spisie skutkuje niezwłocznym wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu zasądzenia kary przewidzianej art.  57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443, z późn. zm.), który brzmi:

„Art. 57. Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.”

Następnie rachmistrz w aplikacji spisowej zamieszcza notatkę o odmowie spisu z wyszczególnieniem: przyczyn odmowy, jeśli zostały podane, imienia, nazwiska i adresu respondenta, miejsca, czasu i okoliczności odmowy.

18 czerwiec 2021 Czytaj więcej

JAK NAS WIDZĄ

 


O Połańcu Wójt Gminy Mielec - Pan Józef Piątek

18 czerwiec 2021 Czytaj więcej

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 
Połaniec, dnia 17.06.2021r.
Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 24 czerwca 2021 roku
(godz. 15.30)
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad/x.
3.Przyjęcie protokołu Nr XL/2021r.
4.Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w 2020r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych za 2020 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2020 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za 2020 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2020 rok.
11.Przedstawienie sprawozdania z działalności Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Połańcu za 2020r.
12.Debata nad raportem o stanie Gminy Połaniec za 2020 rok:
a/ głos radnych,
b/ głos mieszkańców.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec wotum zaufania.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2020 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
16.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2020 rok.
17.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2020 rok.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok.
20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021-2027.
21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.
22.Informacje bieżące na temat:
a/ pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
b/ pracy Burmistrza Miasta i Gminy, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
c/ pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
23. Interpelacje radnych.
24. Dyskusja i wolne wnioski.
25. Zakończenie obrad.
/x – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy,
 


Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebrania komisji:
24.06.2021r. – godz. 13.15 zebranie Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
24.06.2021r. – godz. 13.30 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.
 

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.


Szanowni Państwo

Celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ul. Żapniowska 1, należy kierować się przez boisko szkolne – od strony sklepu Delikatesy Centrum (Mila).

17 czerwiec 2021 Czytaj więcej

"JAK NAS WIDZĄ"

Dodano przez: A.K. 

O POŁAŃCU  WÓJT GMINY  WADOWICE GÓRNE - PAN MICHAŁ DEPTUŁA

- Kilkanaście dni temu miałem przyjemność uczestniczyć w Konwencie Samorządowców Powiatu Mieleckiego w Gminie Połaniec.
Wywiozłem  stamtąd fajne wrażenia, pięknie miasto, które przez nową przeprawę mostową otworzyło się na województwo podkarpackie, ale również przez tę nową przeprawę województwo świętokrzyskie otworzyło się też na nas.
Myślę, że możemy wspólnie czerpać z dobrych wzorców.
W Połańcu urzekła mnie zieleń miejska, organizacja ŚDS- u, basenu -  to są takie fajne rozwiązania, którymi naprawdę możecie się pochwalić, ale też od nas na podkarpaciu możecie się nauczyć fajnych, dobrych, innowacyjnych rozwiązań.
Dziękuję za fantastyczne spotkanie Panu Burmistrzowi Tarnowskiemu.
 
Liczę ,że to nie tylko pierwsze, ale również nie ostanie spotkanie wspólne samorządowców ziemi Mieleckiej i Połanieckiej.
17 czerwiec 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu zaprasza do składania ofert na najem pomieszczenia w budynku Pływali „Delfin” w Połańcu przy ul. Witosa 1, przeznaczonego pod usługi z zakresu: siłowni, fitness, odnowy biologicznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, masażu, rehabilitacji, fryzjerstwa.
 
ZAŁĄCZNIKI:
16 czerwiec 2021 Czytaj więcej

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zaprasza na spotkanie z Kabaretem Skeczów Męczących

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Super wiadomość z ostatniej chwili !! Długo oczekiwane spotkanie z Kabaretem Skeczów Męczących odbędzie się UWAGA .... 2 września o godz. 20.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Znani i lubiani kieleccy kabareciarze zapraszają na program "Najśmieszniejszy" i gwarantują znakomitą zabawę.
 
16 czerwiec 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Wspaniała wiadomość dla Fanów Teresy Werner! Już 24 czerwca o godz. 18.00 widzimy się z Państwem i Artystką w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. W kasie CKiSz dostępne ostatnie sztuki biletów na długo oczekiwany koncert Teresy Werner ‼️ Wcześniej zakupione bilety są nadal aktualne. Zapraszamy‼️‼️

16 czerwiec 2021 Czytaj więcej

Propozycje kina Impresja

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Kino IMPRESJA zaprasz na filmy "Śniegu nie będzie" w dniach 18-20 czerwca - godz. 19:30 oraz "Cruella" w dniach 18-20 czerwca - godz. 17:00.

15 czerwiec 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.