STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY POŁANIEC

Szanowni Mieszkańcy,

W trosce o Wasze zdrowie z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną, Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zwraca się z ogromną prośbą o przeanalizowanie, potrzeby bezpośredniego załatwienia spraw w Urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach organizacyjnych.

O ile jest to  możliwe prosimy o kontakt:

- poprzez e-mail

- za pośrednictwem usługi ePUAP

- telefoniczny (aktualny wykaz w załączeniu)

Jednocześnie informujemy, że urząd funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, ale troska o Państwa zdrowie skłania nas do skierowania prośby o rozważenie konieczności bezpośrednich wizyt.

Przypominamy również, iż na terenie urzędu istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki w sposób prawidłowy, zachowanie bezpiecznej odległości (nie mniejszej niż 1,5m), dezynfekcja rąk przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów oraz konieczność pomiaru temperatury w przypadku wizyty w pokoju, w którym chcą Państwo załatwić sprawę.

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów telefonów Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu
ul. Ruszczańska 27
tel. (15) 865 04 20
fax (15) 865 56 60
e-mail: ops@poczta.polaniec.eu
 
Kierownik
tel. (15) 865-04-20
Księgowość
tel. (15) 865-12-97
Świadczenia rodzinne; Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
tel. (15) 865-82-82
Fundusz alimentacyjny; Karta Dużej Rodziny
tel. (15) 865-82-82
Dział realizacji świadczeń z pomocy społecznej
tel. (15) 865-56-60
Pracownicy socjalni
tel. (15) 865-04-26
tel. (15) 865-82-33
tel. (15) 865-04-27
Świadczenia wychowawcze 500+ / Dobry Start 300+
tel. (15)865-04-20
 
Wykaz numerów telefonów - Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Połańcu
 
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. (15) 865 58 10
fax. (15) 865 00 76
e-mail: scuw@poczta.polaniec.eu
 
Kierownik
tel. (15) 865 58 10
Sekretariat
tel. (15) 865 58 10
Wieloosobowe stanowisko ds. w zakresie obsługi rachunkowej (księgowość)
tel. (15) 865 08 55
Wieloosobowe stanowisko ds. w zakresie obsługi finansowej (płace)
tel./ fax. (15) 865 00 76

Zwracam się z ogromną prośbą o wyrozumiałość, ponieważ wszystkie działania podejmowane są w trosce o bezpieczeństwo i wspólne dobro.

 


 

24 marzec 2021 Czytaj więcej

SESJA RADY MIEJSKIEJ

dodano przez: red.


Połaniec, dn. 22.03.2021r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 25 marca 2021r. – godz. 15.30.

Miejsce posiedzenia: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ul. Żapniowska 1.


1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad/x.
3.Podjęcie uchwał:
a/ podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Połaniec i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
b/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/187/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 maja 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania,
c/ podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021r. pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Połaniec,
d/podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2022 rok,
e/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej, gmina Połaniec, oznaczonych jako działki nr: 646/4 o powierzchni 0,0415 ha i 712/5 o powierzchni 0,5653 ha, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Rzeszów,
f/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Połaniec wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu spółka z o.o. z siedzibą w Połańcu.
4.Zakończenie obrad.


/x – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy


Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie Komisji:
25.03.2021r. – 14.50 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.

22 marzec 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA RACHMISTRZA TERENOWEGO DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

dodano przez: red.


Informujemy, że została zakończona procedura otwartego i konkurencyjnego naboru na rachmistrzów terenowych do prac spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Liczba rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wynosi: 5, w rezerwie 3 osoby. Rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt. 2 powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust.1 pkt. 2.

Biorąc pod uwagę najwyższą liczbę punktów oraz najkrótszy czas odbycia egzaminu spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów do pełnienia roli rachmistrza terenowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec zakwalifikowane zostały następujące osoby (kolejno wg punktacji i czasu odbycia egzaminu):

1.       Dominika Reichert

2.       Piotr Samborski

3.       Anna Kolera

4.       Natalia Macias

5.       Marta Niziałek.

22 marzec 2021 Czytaj więcej

Zostań Ambasadorem NSP2021

dodano przez: red.


Jesteś mieszkańcem #Świętokrzyskiego w wieku od 14 do 25 lat❓ Chcesz wziąć udział w wydarzeniu, które zdarza się raz na 10 lat❓ Konkurs pt. „Zostań Ambasadorem NSP2021” jest dla Ciebie


Szczegóły Konkursu na stronie  https://bit.ly/3s5b5BW

#LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy #NSP2021

22 marzec 2021 Czytaj więcej

Dofinansowanie do sterylizacji/kastracji psów i kotów

dodano przez: red.

Informujemy, że zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Połańcu Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2021

gmina będzie dofinansowywać zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów.

            Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegu przysługuje mieszkańcom gminy Połaniec - właścicielom psów i kotów (samców i samic). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu wniosku o dofinansowanie (wniosek do pobrania pod artykułem) a w przypadku psów również przedłożenie kserokopii dowodu zaszczepienia psa.

22 marzec 2021 Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Dodano przez: A.K.

KOMUNIKAT 
w sprawie 
MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO
 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowało mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, które zatwierdzone zostały przez Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. 
Mapy nie były konsultowane z mieszkańcami wielu gmin, w tym mieszkańcami Miasta i Gminy Połaniec pomimo, że mają istotny wpływ na zmiany w obszarze życia i rozwoju związanym m.in. z budownictwem, rolnictwem, przemysłem, infrastrukturą komunalną.
Bardzo prosimy mieszkańców o zapoznanie się z mapami i podajemy ścieżkę dostępu: https://isok.gov.pl/hydroportal.html 
(wybieramy: Mapy zagrożenia powodziowego, bądź Mapy ryzyka powodziowego, powiększając obraz Gminy Połaniec i poszczególnych miejscowości, będziecie Państwo mogli zapoznać się z obszarami objętymi zasięgiem zagrożenia powodziowego, bądź ryzykiem powodziowym) 
Informujemy również, że gminy i miasta sąsiednich powiatów wyrażają dezaprobatę do takiego kształtu i konsekwencji funkcjonowania map.

 

Prosimy o wnoszenie uwag, ponieważ zamierzamy wystąpić ze stanowiskiem negatywnym również w tym temacie.
18 marzec 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Ostrzeżenie meteorologiczne obowiązuje od godziny 18:00 dnia 18.03.2021 roku do godziny 08:00 dnia 19.03.2021 roku

dotyczące prognozowanego zamrzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu.

Temperatura minimalna -5 stopni C, temperatura minimalna przy gruncie -9 stopni C.

18 marzec 2021 Czytaj więcej

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW – ARTYKUŁÓW NA STRONIE PORTAL.POLANIEC.EU

dodano przez: red.


Prosimy osoby, instytucje, jednostki i inne podmioty o nadsyłanie materiałów do publikacji na stronie portal.polaniec.eu zgodnie z obowiązującymi wymogami  dotyczącymi zapewnienia dostępności treści serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych, co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526) oraz ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W szczególności prosimy, aby zdjęcia, plakaty czy filmy posiadały opisy (tekst alternatywny).

18 marzec 2021 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

"Filonek Bezogonek"
 
19.03 - godz. 17
 
20.03 - godz. 16
 
21.03 - godz. 16
 
 
"Każdy ma swoje lato"
 
19-21.03 - godz. 19
 
26-28.03 - godz. 19
 

 

 
17 marzec 2021 Czytaj więcej

Ciekawy dokument z Połańcem w tle

dodano przez: red.

Film przedstawia okres wojenny - Polaniec z tamtych lat

16 marzec 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.