STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

OGŁOSZENIE

Dodano przez: A.K. 

USUWANIE AZBESTU
 
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec  informuje, że istnieje  możliwość uzyskania pomocy w kwestii demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 
W związku z tym osoby, które planują w 2021 roku:
    a) wymianę pokryć dachowych, powinny złożyć  następujące dokumenty:
    • deklarację uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów     zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec;
    • wniosek o dotację prac związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem    wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta i gminy Połaniec;
    • informację o wyrobach zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
    • kopię zgłoszenia wymiany Staroście Staszowskiemu;
    • tytuł prawny do działki.
b)  przekazanie odpadów zawierających azbest, powinny złożyć następujące dokumenty:
    • deklarację uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec;
    • wniosek o dotację prac związanych z pakowaniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Połaniec;
    • informację o wyrobach zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
    • kopię zgłoszenia wymiany Staroście Staszowskiemu;
    • tytuł prawny do działki;
    • oświadczenie firmy uprawnionej do demontażu wyrobów zawierających azbest o prawidłowości wykonania prac.
 
Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu  do dnia 01.03.2021 roku. 
 
Druki deklaracji, wniosków, informacji, oceny - można pobrać ze strony http://portal.polaniec.eu/pl/dla_mieszkancow/ lub   w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu  Informacji telefonicznej udziela:  Tadeusz Jarzyna 15 8650141.
 
 
Załączniki:
22 luty 2021 Czytaj więcej

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED W GMINIE POŁANIEC - RYBITWY

Dodano przez: A.K. 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

RYBITWY
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Rybitwy
22 luty 2021 Czytaj więcej

ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY W ORGANIZACJI "KARPACKIEGO WYŚCIGU KURIERÓW"

Dodano przez: A.K. 

Szanowni Państwo
 
     W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszyła się pierwsza edycja „Karpackiego Wyścigu Kurierów” Miasto i Gmina Połaniec już po raz drugi dołącza się do organizacji tego prestiżowego wydarzenia. 
Duża ranga imprezy i związane z organizacją koszty powodują, iż zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe  w organizacji „38 Karpackiego Wyścigu Kurierów Polska – Słowacja – Węgry”.
Pierwsza edycja tego sportowego wydarzenia, została rozegrana już w 1975 roku. W latach 1975 – 2000, wyścig nosił nazwę „Szlakiem Kurierów Beskidzkich”. 
Drugie życie wyścigu rozpoczęło się od reaktywacji w 2009 roku i stało się wówczas prawdziwym wydarzeniem w europejskim, a nawet światowym kolarstwie.
 W tym roku drugi etap wyścigu zostanie zakończony na mecie w Połańcu. 
W jego realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na rozmiar imprezy i liczbę uczestników gorąco liczymy na Państwa pomoc, wierząc, że dla Państwa będzie to wspaniała promocja i reklama. 
Obecnie wyścig jest wspierany finansowo przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, a jego stałymi sponsorami ze strony polskiej są znane powszechnie spółki takie jak: Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz-System ,a także wielu sponsorów lokalnych i partnerów samorządowych.
W zamian za okazane wsparcie możemy zaoferować umieszczenie nazwy Państwa firmy: 
• na plakacie rajdu jako Sponsora (nazwa firmy/logo) 
• na banerach przedstawiających Sponsora (nazwa firmy/logo) 
• wpisie na naszą stronę internetową (nazwa firmy/logo)
 • w podziękowaniu wygłoszonym w trakcie oficjalnej ceremonii na mecie pierwszego etapu wyścigu
 
Wierzymy, że udzielone przez Państwa wsparcie finansowe umożliwi nam już po raz drugi realizację tej międzynarodowej imprezy, co wpłynie pozytywnie na promocję Miasta i Gminy Połaniec oraz całego regionu. Bliższe informacje na temat „Karpackiego Wyścigu Kurierów” można uzyskać  na stronie internetowej www.carpathianrace.eu ,a wszelkie pytania można kierować również na adres mailowy: agnieszka.krupa@poczta.polaniec.eu 
 
WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY ORGANIZATORA:
 
Nazwa: CARPATHIAN RACE Sp. z o. o.
Bank: Krakowski Bank Spółdzielczy
Nr konta bankowego: 46 85910007 0020 0092 9271 0001 (PLN)
Tytuł przelewu: Połaniec - Karpacki Wyścig Kurierów
22 luty 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Ostrzeżenie meteorologiczne dotyczy prognozowanych słabych opadów mżawki powodującej gołoledź od godziny 18:00 dnia 19.02.2021 roku do godziny 08:00 dnia 20.02.2021 roku.

19 luty 2021 Czytaj więcej

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED W GMINIE POŁANIEC - MAŚNIK

Dodano przez: A.K. 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

MAŚNIK
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Maśnik
 
19 luty 2021 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Dodano przez: A.K. 

                                                                                                                                                                                                                                               Połaniec, dnia 18.02.2021r.
 
Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 25 lutego 2021 roku
(godz. 15:30)
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad/x.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XXXV/2020, Nr XXXVI/2020.
4. Podjęcie uchwał:
 a/podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec,
 b/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
 Połaniec na lata 2021 – 2025,
 c/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok,
 d/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,
 e/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 na 2021 rok,
 f/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Spraw
 Gospodarczych na 2021 rok,
 g/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 na 2021 rok,
 h/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw
 Społecznych na 2021 rok,
 i/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony
 Środowiska na 2021 rok,
 j/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
 zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2021,
 k/podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy
 Połaniec,
 l/podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną,
 m/podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną,
 n/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/250/13 Rady Miejskiej w Połańcu
 z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
 właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Połaniec oraz warunków i zasad korzystania
 z nich,
 o/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na część
 działki nr 6837/226 położonej w Połańcu na rzecz APP Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
 na czas oznaczony powyżej lat 3 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
 zawarcia wyżej wymienionej umowy,
 p/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej
 z tytułu trwałego zarządu oraz uchylenia uchwały Nr LVIII/368/2018 Rady Miejskiej
 w Połańcu z dnia 22 marca 2018r.
 r/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek numer 5881/83
 o powierzchni 0,0016 ha i 5881/84 o powierzchni 0,0055 ha położonych w Połańcu.
5.Przedstawienie przedłożonego Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Połańcu, stanowiska
 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dotyczącego pisma, przekazanego do rozpatrzenia
 Radzie Miejskiej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
6. Informacje bieżące na temat:
 a/pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
 b/pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja dotycząca
 realizacji inwestycji,
 c/pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
/x – do porządku obrad mogą być
 wprowadzone dodatkowe tematy
 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Stanisław Lolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
25.02.2021 – godz. 12:30 – zebranie Komisji Zdrowia
                   – godz. 13:00 – wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu
 
Sesja Rady Miejskiej oraz  posiedzenia Komisji Rady zaplanowane na dzień 25 luty 2021 r. odbędą się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej.

Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

18 luty 2021 Czytaj więcej

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED W GMINIE POŁANIEC - RUSZCZA

Dodano przez: A.K. 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

RUSZCZA
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Ruszcza
18 luty 2021 Czytaj więcej

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED W GMINIE POŁANIEC - ZDZIECI NOWE

Dodano przez: A.K. 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

ZDZIECI NOWE
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Nowe
18 luty 2021 Czytaj więcej

Z wizytą w Połańcu

dodano przez: red. 

W dniu 12 lutego wizytę u burmistrza Jacka Tarnowskiego złożył europoseł – Adam Jarubas oraz radny województwa świętokrzyskiego – Piotr Żołądek celem, której były konsultacje strategii województwa dla nowej perspektywy środków unijnych i europejskich.
 

17 luty 2021 Czytaj więcej

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED W GMINIE POŁANIEC - ZDZIECI STARE

Dodano przez: A.K.

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

ZDZIECI STARE
 
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w miejscowości Zdzieci Stare
17 luty 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.