STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec szanując prywatność użytkowników korzystających z portali Urzędu, zarządza danymi osobowymi zgromadzonymi na nich zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).  

1. Korzystając z portali Urzędu Miasta i Gminy Połaniec akceptujesz zasady polityki prywatności.

2. Wszelkie dane gromadzone są w nich przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony tj.: dostępności, poufności, integralności i zasad związanych z bezpieczeństwem informacji.

3. Zbierane dane służą do zapewnienia wysokiego poziomu usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.

4. Urząd Miasta i Gminy Połaniec przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników swoich portali. Dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

5. Urząd Miasta i Gminy Połaniec nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane na portalach Urzędu.

6. W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona niezwłocznie uaktualniona.

7. Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że portale Urzędu Miasta i Gminy Połaniec korzystają z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik portalu może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Szczegóły w Polityce Cookies – http://portal.polaniec.eu/pl/polityka_cookies/

Informuję, że

II. Administrator danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Połaniec   z siedzibą w 28-230 Połaniec ul. Ruszczańska 27,.

2. W  sprawie  przetwarzania  danych osobowych  u  Administratora należy się   kontaktować  poprzez e-mail na adres: e-mail: andrzej@e-direction.pl.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych

1. Administrator, w oparciu o przepisy RODO, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w następujących okolicznościach: a. Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;

b. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy; b. przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; c. gdy  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

2. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych należących do zbiorów osób trzecich, które zostały udostępnione Administratorowi na podstawie umowy powierzenia. W takich przypadkach Administrator może przetwarzać dane osobowe jako Podmiot Przetwarzający w rozumieniu art. 28 GDPR i zachowa wszelkie wymogi określone w tym przepisie.

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych

1. Korzystanie z Portalów nie wymaga dokonania rejestracji przez Użytkownika oraz nie wymaga przekazywania jakichkolwiek danych osobowych.

2. W przypadku uzyskania dostępu do konkretnych usług świadczonych na Portalach Urzędu tj.:a. udział w konkursach, b. korzystanie z usługi newslettera, c. publikacja ogłoszeń, artykułów

3.Wymagane jest przekazanie danych osobowych tj.: a. imię i nazwisko, b. numer telefonu,
c. adres poczty elektronicznej,

d. treść wiadomości.

3. Ponadto Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych Administratorowi w celach marketingowych Administratora.

4. Niezależnie od powyższego, Użytkownik korzystający z Portalów może udostępnić Administratorowi następujące dane: a. adres IP,

b. adres URL żądania,

c. nazwa domeny.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe przechowywane będą w następujących okresach:

1. pliki cookies – 1 rok,

2. dane analityczne – 26 miesięcy (od ostatniej wizyty na Portalu),

3. uczestnictwo w konkursie – 6 lat,

4. pozostałe dane – 2 lata, chyba, że zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane zostaną usunięte na żądanie lub zostanie wyrażony sprzeciw.

VI. Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe Użytkowników będą mogły być udostępniane następującym podmiotom:
a. pracownicy oraz współpracownicy Administratora, których upoważniono do przetwarzania danych osobowych, b. jednostki organizacyjne Gminy, c. organy publiczne, którym zostaną przekazane dane z uwagi na prowadzone postępowanie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

VII. Prawa Użytkownika

1. Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:
a. dostęp do treści swoich danych, b. sprostowanie danych, c. modyfikacja danych. d. ograniczenie przetwarzania danych, e. usunięcie danych, f. przenoszenie danych.

2. Użytkownik ma również prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, które zostały podane przez Użytkownika. Administrator, w przypadku uzyskania informacji o cofnięciu zgody, niezwłocznie podejmie działania polegające na usunięciu przechowywanych danych.

3. Użytkownik może skorzystać z uprawnień, o których mowa wyżej, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w rozdziale II niniejszej Polityki Prywatności.

4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO.

VIII. Profilowanie

1. Dane osobowe Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

IX. Bezpieczeństwo danych Użytkownika oraz dzieci

1. Administrator oświadcza, iż nie będzie świadomie zbierał i przetwarzał danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16 roku życia, bez uzyskania w pierwszej kolejności zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli.

2. W przypadku, gdy Administrator otrzyma informację, iż uzyskał nieświadomie dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, to Administrator zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania mające na calu zaprzestanie przetwarzania danych oraz ich usunięcie.

X. Uwagi końcowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator zobowiązuje się okresowo i regularnie dokonywać weryfikacji Polityki celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.

 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.