STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
 • oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Z prac Gminy

PROŚBA O POMOC

dodano przez: red. 
 


W związku z otrzymanym pismem dotyczącym obecnie trudnej sytuacji w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego związanej ze stanem pandemicznym prosimy chętne osoby o zgłaszanie się jako wolontariusze do niesienia pomocy w domach pomocy społecznej na wypadek problemów kadrowych.

Osoby zainteresowane pomocą jako wolontariusze mogą się zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.
Zapisy prowadzi Pani Dominika Reichert.
Tel. 15 865 00 11 lub 604 390 318.


 

Pani / Pan

Starosta Powiatu, Prezydent Miasta,

Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy

woj. Świętokrzyskiego

Od początku trwającej epidemii SARS-CoV-2 sytuacja w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego jest na bieżąco co monitorowana. W ostatnich dniach odnotowujemy niepokojący wzrost zachorowań wśród mieszkańców i kadry DPS, pomimo obowiązującego reżimu sanitarnego i wprowadzonych ograniczeń. W rozmowie z Państwem oraz Dyrektorami Domów, wyraźnie wybrzmiewa problem zapewnienia kadry, w szczególności w przypadku wystąpienia zakażenia. Dotychczasowa solidarna i odpowiedzialna postawa kadry DPS, w sytuacji kryzysowej powinna zostać wsparta przez działania polegające m.in. na oddelegowaniu personelu. W tym celu rekomenduję pilne opracowanie "rezerwowych list kadrowych". Grupa osób znajdujących się na Państwa listach powinna uwzględniać lokalne uwarunkowania i możliwości kadrowe. Rezerwowa kadra może obejmować w szczególności wolontariuszy, pracowników pomocy społecznej czy pracowników instytucji, których działalność została zawieszona. Ważne, aby na Państwa listach znalazły się osoby, które są gotowe nieść pomoc drugiej osobie oraz świadome warunków działania DPS.

Przygotowanie wstępnej listy osób, zdecydowanie przyspieszy i pozwoli w sposób bardziej efektywny wykorzystać przysługujące wojewodom instytucję oddelegowań do pracy (na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Jestem przekonany, że podjęcie powyższych działań jest kluczowe w przypadku wystąpienia problemów kadrowych oraz trudności w sprawowaniu opieki nad mieszkańcami. Niespotykana do tej pory sytuacja wymaga podejmowania niestandardowych działań. Jestem przekonany, że wspólnie wypracowana metoda wsparcia kadrowego zabezpieczy opiekę mieszkańcom DPS. Jednocześnie proszę o dalsze zaangażowanie odpowiednich służb i przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach (uwzględniając informację, czy opracowana została przez Państwa procedura na przypadek wystąpienia zakażenia, a w konsekwencji możliwych braków kadrowych w DPS.) Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Państwa o podjęcie pilnych działań mających na celu zabezpieczenie i wsparcie kadrowe w DPS na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski

30 październik 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

                                                ZARZĄDZENIE NR  112  /2020
                                           Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec 
                                              z dnia 26 października  2020 roku
 
        w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych 
                                                              do sprzedaży 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 65ze zm.) w wykonaniu uchwały Nr XXXIII/207/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 23 września 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia, w obrębie strefy inwestycyjnej B, w drodze przetargu zarządzam, co następuje:
 
§ 1.Podaję do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych 
       przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.Ustalam ceny nieruchomości umieszczonych w wykazie jako kwoty netto + podatek VAT
 
§ 3.Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy                                  
       Połaniec,  a także opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy 
       Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz www.portal.polaniec.eu
       Ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości 
        poprzez ogłoszenie w wydaniu świętokrzyskim Gazety Wyborczej.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
 
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZAŁĄCZNIK:

Wykaz nieruchomości

27 październik 2020 Czytaj więcej

Propozycje kinowe na weekend

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Jak to jest zostać gwiazdą i się nie zmienić? Na to pytanie poszukajmy odpowiedzi w kinie. Zapraszamy do Kina "Impresja" 30- 31.10 o godz. 19.00 na nową, polską komedię obyczajową "Jak zostać gwiazdą ..... I pozostać sobą"

27 październik 2020 Czytaj więcej

Ważny komunikat do seniorów z uwagi na sytuację pandemiczną i ogłoszone dodatkowe obostrzenia w związku z funkcjonowaniem seniorów

Dodano przez: A.K. 

Miasto i Gmina Połaniec zwraca się z zapytaniem do osób (seniorów), które w wyniku ww. sytuacji potrzebują pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych niezbędnych i związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego tj.  zakup leków, żywności oraz  środków czystości.
Komunikat ww. kierujemy dla rozpoznania rzeczywistych potrzeb naszych mieszkańców (seniorów) i zorganizowanie dla nich pomocy.
Wszystkie osoby zainteresowane pomocą prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
 
                          TELEFON STACJONARNY
                         
                                15 865 04 26
                                15 865 82 33
                                15 865 04 27
 
                            TELEFON KOMÓRKOWY
                        
                                 668 876 660
 
26 październik 2020 Czytaj więcej

WAŻNE

WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW
ZAŁATWIAJĄCYCH SPRAWY
W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY POŁANIEC

 

Szanowni Państwo

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu jest czynny na dotychczasowych zasadach, jednak z uwagi na sytuację pandemiczną i wzrost ilości zachorowań wśród naszych mieszkańców, mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich, bardzo prosimy osoby, które chcą załatwić sprawę w budynku urzędu, by jeśli jest to możliwe, w pierwszej kolejności korzystały z kontaktu telefonicznego, bądź elektronicznego. Jeśli jednak uważacie Państwo, że załatwienie danej sprawy nie jest możliwepoprzez kontakt telefoniczny, bądź elektroniczny, załatwienie sprawy może się odbyć jak dotychczas, poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami, w budynku Urzędu Miasta i Gminy – z zachowaniem wszelkich obostrzeń, wynikających z reżimu sanitarnego.

Wyżej wymieniona prośba ma na celu zminimalizowanie zagrożeń wynikających z dzisiejszego, trudnego dla nas wszystkich okresu.

Mamy nadzieję, że sytuacja ta nie będzie się utrzymywała przez długi okres czasu i pozwoli nam wszystkim na bezpieczne, normalne kontakty przy załatwianiu spraw.

 

Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość i życzymy dużo zdrowia.

W załączeniu wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu.

 

Jacek Tarnowski

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

Wykaz numerów telefonów w UMiG Połaniec (plik w formacie PDF; Rozmiar: 90 KB)

Wykaz numerów telefonów Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu
ul. Ruszczańska 27
tel. (15) 865 04 20
fax (15) 865 56 60
e-mail: ops@poczta.polaniec.eu
 
Kierownik
tel. (15) 865-04-20
Księgowość
tel. (15) 865-12-97
Świadczenia rodzinne; Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
tel. (15) 865-82-82
Fundusz alimentacyjny; Karta Dużej Rodziny
tel. (15) 865-82-82
Dział realizacji świadczeń z pomocy społecznej
tel. (15) 865-56-60
Pracownicy socjalni
tel. (15) 865-04-26
tel. (15) 865-82-33
tel. (15) 865-04-27
Świadczenia wychowawcze 500+ / Dobry Start 300+
tel. (15)865-04-20
 
Wykaz numerów telefonów - Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Połańcu
 
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. (15) 865 58 10
fax. (15) 865 00 76
e-mail: scuw@poczta.polaniec.eu
 
Kierownik
tel. (15) 865 58 10
Sekretariat
tel. (15) 865 58 10
Wieloosobowe stanowisko ds. w zakresie obsługi rachunkowej (księgowość)
tel. (15) 865 08 55
Wieloosobowe stanowisko ds. w zakresie obsługi finansowej (płace)
tel./ fax. (15) 865 00 76
23 październik 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

W związku z ogłoszonym przez premiera Mateusza Morawieckiego komunikatem, nowymi obostrzeniami i objęciem Polski strefą czerwoną z przykrością informujemy, że koncert Teresy Werner z dnia 25.10.2020 r. zostaje ODWOŁANY. (Jeśli sytuacja pozwoli koncert odbędzie się 12.03.2021 r). Zakupione bilety zachowują swoją ważność.

Fotografia przedstawia Teresę Werner

23 październik 2020 Czytaj więcej

Protokół z konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Dodano przez: A.K.

                                                          PROTOKÓŁ
 
z konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 
Na podstawie Uchwały Nr LVII/346/10 Rady Miejskiej w Połańcu z 14 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
8 października 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec wystosował zaproszenie do
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2021.
Konsultacje przeprowadzono w formie ankiety. Projekt Programu oraz formularz konsultacji
dostępne były na stronie internetowej www.portal.polaniec.eu, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, w Referacie Organizacyjnym.
W terminie do 20 października 2020r. do przedłożonego Projektu Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej
polityki wspierania aktywności pożytku publicznego w roku 2020 nie wniesiono uwag.
 
 
                                                                                                                Burmistrz
 
                                                                                                            Jacek Tarnowski
 
 
22 październik 2020 Czytaj więcej

Kolejna pomoc dla Szpitala Powiatowego w Staszowie – „Połaniec dzieli się sercem”

 

dodano przez: red. 

 


Trudna sytuacja wokół nas, stan epidemiczny i coraz większe obawy powodują chęć kontynuowania akcji pomocy innym. Każde dodatkowe środki ochrony osobistej w dobie epidemii koronawirusa są dla personelu Szpitala Powiatowego w Staszowie na wagę złota. We wtorek burmistrz Jacek Tarnowski osobiście przekazał 2000 sztuk jednorazowych, wysterylizowanych maseczek ochronnych od Miasta i Gminy Połaniec. To już kolejna pomoc dla placówki w ramach akcji "Połaniec dzieli się sercem".

 Maseczki ochronne dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zostały uszyte przez jednostki organizacyjne wraz  z wolontariuszami)

 • ·         Urząd Miasta i Gminy Połaniec
 • ·         Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
 • ·         Środowiskowy Dom Samopomocy w Połańcu
 • ·         Warsztat Terapii Zajęciowej w Połańcu
 • ·         Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu
 • ·         Publiczne Przedszkole w Połańcu i Żłobek „Kraina Malucha”
 • ·         Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu
 • ·         Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy
 • ·         Przychodnia Zdrowia w Połańcu
 • ·         Osoby prywatne i wolontariusze: J. Citak, B. Kłoda, B. Mazur,  D. Wrzałek, K. Nosek, B. Sawicka, P. Brzostowicz.
20 październik 2020 Czytaj więcej

DNI KULTURY POŁANIECKIEJ

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Film przedstawia obchody Dni Kultury Połanieckiej 2020

Dni Kultury Połanieckiej co roku mają swój niepowtarzalny charakter i klimat. Tegoroczne z uwagi na obowiązujące obostrzenia zorganizowane zostały w nieco innej formie. Dziękujemy, że nie zamknęliście się na kulturę i w tych dniach byliście z nami. Wiemy z opinii i komentarzy, że wydarzenia, które się odbyły dostarczyły Państwu mnóstwo pozytywnych, przyjemnych wrażeń i emocji. Ciepła, serdeczna atmosfera towarzyszyła spotkaniu z artystami zrzeszonymi w Klubie Środowisk Twórczych w Mielcu. Obrazy, rzeźby, kwiaty, stroiki, hafty, decoupage, łącznie ponad 100 eksponatów, znakomicie wkomponowało się w aranżację przestrzeni Centrum Kultury i Sztuki  w Połańcu. 
20 październik 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K.

                                                        GMINA POŁANIEC
 
                                                                informuje
 
że w terminie od 20.10.2020 r. do 23.10.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu,
prowadzony będzie dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych (właścicieli budynków
jednorodzinnych) zakupem i montażem zestawów kolektorów słonecznych
z dofinansowaniem unijnym. Nabór prowadzony jest z uwagi na to, że w ramach
programu Gmina Połaniec dysponuje środkami umożliwiającymi dofinansowanie większej
liczby urządzeń.
 
Dostępne rodzaje i wielkości instalacji:
 
Kolektory słoneczne
 
Zestaw ze zbiornikiem 300 dm3 (2 panele)
– ok. 15 zestawów
Zestaw przeznaczony jest dla rodzin, w których znajduje się do 4 użytkowników
ciepłej wody
 
Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca dla instalacji:
- montowanych na budynku mieszkalnym – 4 209,60 zł
montowanych poza budynkiem mieszkalnym 5 525,10 zł
 
Zestaw ze zbiornikiem 400 dm3
(3 panele)
- ok. 5 zestawów
Zestaw przeznaczony jest dla rodzin, w których znajduje się 4 i więcej użytkowników
ciepłej wody
 
Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca dla instalacji:
- montowanych na budynku mieszkalnym – – 4 862,40 zł
montowanych poza budynkiem mieszkalnym – 6 381,90 zł
O zakwalifikowaniu do realizacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń
 
Szczegółowe informacje na temat dostępnych rodzajów i wielkości instalacji udzielane
są w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, pok. nr 203
lub pod numerem telefonu 15 865 0178.
Właścicielom domu jednorodzinnego, którzy w 2020r. poniosą koszty związane z zakupem i montażem
instalacji kolektorów słonecznych przysługiwać będzie ulga termomodernizacyjna. Kwotę poniesionego
wkładu własnego, właściciel będący podatnikiem, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania.
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
20 październik 2020 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.