STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Kabaret Nowaki w CKiSz

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

26.02.2022  godzina 20:00
Kabaret Nowaki w programie "Za granicą żartu" 
 
 
13 styczeń 2022 Czytaj więcej

Wizyta Jacka Nowaka w Elektrowni Połaniec

dodano przez: red.


W środę, 12 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Enei Elektrowni Połaniec z Panem Jackiem Nowakiem, który pełni funkcję burmistrza w Połańcu. Istotnym punktem spotkania była nowa perspektywa finansowa planowanych inwestycji oraz programy rozwojowe Elektrowni.

Podczas spotkania omówiona została aktualna sytuacja elektrowni wobec konkluzji BAT. Zaprezentowane zostały również podejmowane obecnie i planowane przedsięwzięcia związane z efektami środowiskowymi.  Dyskusja dotyczyła przyszłej współpracy Miasta i Gminy Połaniec z Eneą Elektrownią Połaniec w kontekście nowych możliwości finansowania.

Spotkanie było także okazją do omówienia bieżącej współpracy oraz zadań na najbliższy czas, jak również podziękowania za aktywną działalność społeczną oraz zaangażowanie na rzecz Połańca.

/Enea Połaniec/

13 styczeń 2022 Czytaj więcej

Współpraca samorządów – spotkanie w Połańcu

dodano przez: red.
Współpraca pomiędzy samorządami jest nieodzowna dla pełnego, wieloaspektowego rozwoju poszczególnych gmin. W dniu 12.01.2022r., w Połańcu, odbyło się spotkanie gmin i powiatu wchodzących w skład Obszaru Strategicznej Interwencji Dolina Wisły. Jego tematem było omówienie prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla OSI Dolina Wisły, wspólnego strategicznego dokumentu, stanowiącego podstawę pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej. Gminy wchodzące w skład OSI Dolina Wisły: Sandomierz, Klimontów, Koprzywnica, Opatów, Osiek, Ożarów, Zawichost, Pacanów, Połaniec, Staszów, Dwikozy, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Rytwiany, Samborzec, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice (20 gmin) i jeden powiat - Powiat Sandomierz - zawarły porozumienie, w myśl którego opracują wspólną strategię, oznaczą cele, zadania i sposoby ich realizacji. Przedstawicieli gmin i powiatu sandomierskiego przywitał pan Jacek Nowak pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, wprowadzając w tematykę spotkania, a następnie oddał głos przedstawicielowi firmy Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” – wykonawcy zadania. W trakcie prelekcji i prezentacji przedstawiono: harmonogram prac nad strategią, wskazano też możliwości i sposób współpracy pomiędzy samorządami i wykonawcą. Kluczowe dla dokumentu będzie stworzenie diagnozy, wyznaczenie celu, wizji, a następnie poszukanie korzystnych, zintegrowanych projektów. Koniecznym będzie również skonsultowanie społeczne powstającego dokumentu nie tyko z mieszkańcami, ale i odpowiednimi instytucjami oraz zaopiniowanie go przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

13 styczeń 2022 Czytaj więcej

Wiślański Klaster Energii powołany

dodano przez: red.


11 stycznia w budynku Urzędu Miasta i Gminy doszło do podpisania porozumienia pomiędzy gminami (Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Szydłów, a firmą DOEKO GROUP Sp. z o.o.), na mocy którego został powołany Wiślański Klaster Energii. Celami działalności Klastra jest ograniczenie niskiej emisji na terenie Członków Klastra będących jednostkami samorządu terytorialnego, w tym poprzez inwestycje w OZE; zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii; rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej; edukacja ekologiczna w zakresie OZE; wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią (ICT i OT). Podczas spotkanie przedstawiciele poszczególnych gmin rozmawiali na temat rozwiązań i wdrażania pomysłów.

13 styczeń 2022 Czytaj więcej

SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA

dodano przez: red.


11 stycznia w budynku żłobka i przedszkola gościł pełniący funkcję burmistrza – Pan Jacek Nowak, który przedstawił plany inwestycyjne w roku bieżącym dotyczące miasta i gminy Połaniec. Były również rozmowy na temat poszerzenia oferty żłobkowej o dodatkowe miejsca oraz budowy nowego przedszkola w mieście, a także o środkach finansowych, które będą mogły być pozyskiwane na dane działania inwestycyjne.  Z okazji wizyty dyrektor przedszkola – Pani Anna Kaniszewska wręczyła na ręce pełniącego funkcję burmistrza – Pana Jacka Nowaka rękodzieło – aniołka. Były również wzajemne życzenia na nowy rok.


13 styczeń 2022 Czytaj więcej

SESJA RADY MIEJSKIEJ

dodano przez: red.


INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

12 styczeń 2022 Czytaj więcej

FERIE W BIBLIOTECE

dodano przez: red.


12 styczeń 2022 Czytaj więcej

INWESTYCJE W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH DO REALIZACJI

dodano przez: red.


10 stycznia w miejscach  inwestycji drogowych w miejscowości Ruszcza i Zrębin spotkał się pełniący obowiązki burmistrza – Pan Jacek Nowak, dyrektor ZDP w Staszowie Mirosław Bernyś i wykonawca celem omówienia szczegółów dotyczących ich realizacji.

Informacje o realizowanych inwestycjach drogowych w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Połaniec:

1) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica- Oleśnica - Połaniec w miejscowości Zrębin” – wartość zadania: 105 674,22 zł, przewidywany termin zakończenia: 12.08.2022 r.

2) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza - Słupiec w miejscowości Ruszcza” – wartość zadania: 116 308,80 zł, przewidywany termin zakończenia: 12.08.2022 r.

Jednocześnie informujemy, że w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych został złożony wniosek uwzględniający inwestycję „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza – Słupiec od km 0+720 do km 1+920” – długość: 1 200 m, szerokość nawierzchni bitumicznej: 5,50 m, długość chodnika: 1 200 m, szacunkowa wartość zadania: 1 200 000,00 zł.

Prowadzone są również rozmowy dotyczące koncepcji rozwiązań projektowych rozbudowy skrzyżowań drogi krajowej nr 79 z drogami powiatowymi na odcinku Połaniec – Słupia na terenie gminy Połaniec.

Realizacja drogi powiatowej nr 0817T Tursko Wielkie – Tursko Małe. Droga ta w miejscowości Tursko Małe na odcinku o długości 620 m (od km 2+133 do km 2+753) została zweryfikowana pozytywnie przez Wojewódzką Komisję ds. weryfikacji i szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez nawalny deszcz w dniach 30 i 31 sierpnia 2021 r.  w związku z powyższym, jeśli zostaną uruchomione środki w ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych droga w Tursku Małym zostanie wyremontowana w 2022 roku.

 

 


 

12 styczeń 2022 Czytaj więcej

KLUB DZIAŁAŃ PLASTYCZNYCH "KREATYWNI" ZAPRASZA

dodano przez: red.


Zapraszamy 20 - 21 stycznia do Klubu Działań Plastycznych "Kreatywni" w CKiSz na warsztaty artystyczne "Anielskie wyciszenie". Zapewnimy świetną, twórczą atmosferę i fachową pomoc przy powstawaniu "anielskiego obrazu". Koszt warsztatów: 80,00 zł

12 styczeń 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.