STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

INFORMACJA

/RED/

29 sierpień 2022 Czytaj więcej

SESJA RADY MIEJSKIEJ

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki. Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

/RED/

 

29 sierpień 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

/red/

29 sierpień 2022 Czytaj więcej

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Dodano przez: Iwona Stachura 

W dniu dzisiejszym (26.08.2022r.) zostały rozdane sprzęty komputerowe dzieciom, które wręczył burmistrz Jacek Benedykt Nowak w ramach realizowanego projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

26 sierpień 2022 Czytaj więcej

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI POŁANIEC - ŁĘG

       W dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy województwem świętokrzyskim reprezentowanym przez Andrzeja Bętkowskiego – marszałka województwa, Marka Jońcę – członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Połaniec reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Jacka Benedykta Nowaka, który złożył podpis przy kontrasygnacie skarbnik – Małgorzaty Żugaj.

         Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 50 000, 00 zł. Zadanie polegać będzie na przebudowie  drogi dojazdowej w celu poprawy infrastruktury dojazdowej do gruntów rolnych o długości 283 m i szerokości 3 m. Celem jest usprawnienie i poprawa warunków pracy rolniczej.

/RED/

 

26 sierpień 2022 Czytaj więcej

Nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne trafią do Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy

           Technologia informacyjna i komunikacyjna jest potrzebna w edukacji. Powszechny dostęp do komputerów i oprogramowania sprzyja zwiększaniu kompetencji nauczycieli oraz przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Technologie wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia, a komputery stają się ważnym narzędziem nauki, pracy, rozrywki.

             Gmina Połaniec mając na uwadze rozwój placówek oświatowych przystąpiła do programu  „Aktywna Tablica”, który niesie bardzo istotną pomoc w zapewnieniu szkołom wysokiej jakości edukacji. Powszechna dostępność nowoczesnych technologii jest dzisiaj bardzo ważnym elementem w zdobywaniu wiedzy. Celem programu „Aktywna tablica” jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji.

/RED/

26 sierpień 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

26 sierpień 2022 Czytaj więcej

Przewodnik - Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Połaniec na 2023 rok

Cenisz inicjatywę społeczną, kochasz swoje miasto, troszczysz się o wspólne dobro i chcesz aktywnie działać na jego rzecz? Jeśli tak, to ta inicjatywa jest właśnie dla Ciebie!

Budżet Obywatelski to projekt, dzięki któremu mieszkańcy lokalnej wspólnoty mają realny wpływ na decyzje dotyczące rozdysponowania części budżetu Miasta i Gminy Połaniec. Współtworzenie lepszych warunków życia stanowi główny cel inicjatywy, która daje szansę wykazania się pomysłowością, ale również pozwala na konkretne działanie po bardziej formalnej stronie przedsięwzięcia.

 

26 sierpień 2022 Czytaj więcej

Harmonogram zebrań wiejskich

Dodano przez: Iwona Stachura 

26 sierpień 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.