STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

RAPORT O STANIE GMINY POŁANIEC W 2020 ROKU

Dodano przez: A.K. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem za 2020 rok.

RAPORT O STANIE GMINY POŁANIEC ZA 2020 ROK.

24 maj 2021 Czytaj więcej

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU POŁAŃCA Z FIRMĄ HUSQVARNA

dodano przez: red.


Film przedstawia wywiad z dyrektorem firmy Husqvarna - Panem Markiem Krzempkiem na temat współpracy z Miastem i Gminą Połaniec

24 maj 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K.

I N F O R M A C J A
 
o wyniku pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obszaru inwestycyjnego 9 o powierzchni 4,8579 ha  i 10 o powierzchni 4,4426 ha o łącznej powierzchni 9,3005 ha, stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Brzozowej, gmina Połaniec, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Połaniec.
 
Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z obszarów inwestycyjnych: nr 9, w skład którego wchodzą działki o numerach ewidencyjnych: 709/1 o powierzchni 2,1750ha, 709/2 o powierzchni 0,8271 ha, 709/3 o powierzchni 0, 6746 ha, 709/4 o powierzchni 0,5746 ha, 709/5 o powierzchni 0,5698 ha, 185/3 o powierzchni 0,0368 ha o łącznej powierzchni 4,8579 ha  i nr 10, składającego się z działki 
o numerze ewidencyjnym 710 o powierzchni 4,4426 ha, razem o łącznej powierzchni 9,3005 ha, rozpoczął się – jako część jawna - w dniu 10 maja 2021 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 27, 28-230 Połaniec, sala nr 129, w wykonaniu uchwały Nr LII/331/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej gmina Połaniec, w obrębie Strefy Inwestycyjnej C.
Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej KW nr KI1A/00033279/2 w Sądzie Rejonowym w Staszowie oraz włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Połaniec. 
Warunkiem uczestniczenia w przetargu było wpłacenie wadium wyłącznie w pieniądzu, w walucie polskiej, w wysokości  200 000,00 PLN (słownie zł: dwieście tysięcy złotych 00/100) w formie przelewu bankowego na konto Urzędu Miasta i Gminy Połaniec Nr 80 9425 0008 0000 2349 2006 0008 w BS Połaniec, w terminie do dnia 4 maja 2021 roku włącznie do godz. 15:00 z zaznaczeniem tytułu wpłaty oraz – oddzielnie na formularzu oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 1 do Warunków przetargu – podaniem numeru konta, na które ewentualnie ma zostać zwrócone wadium.
Za datę wpłaty wadium uznawało się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu.
Pisemną ofertę należało złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:
„Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej obszaru inwestycyjnego 9 o powierzchni 4,8579 ha  i 10 o powierzchni 4,4426 ha o łącznej powierzchni 9,3005 ha, stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Brzozowej, gmina Połaniec, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Połaniec”, najpóźniej do dnia 04 maja 2021roku do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27.
W wyznaczonym powyżej terminie tj. do dnia 4 maja 2021 roku, do godz. 15:00 zostało wpłacone jedno wadium oraz została złożona jedna oferta.
Oferta ta została dopuszczona do otwarcia i uczestniczenia w przetargu.
Ofert niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu nie było.
Cena wywoławcza nieruchomości  wynosiła  2 046 110,00 zł + VAT.
Oferent PPUH Wojciech Tycner zaoferował cenę zakupu nieruchomości w kwocie 2 070 000,00 zł +VAT. Zaoferowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu,w którym będzie miała  zostać zapłacona cena sprzedaży nieruchomości.
PPUH Wojciech Tycner został ustalony jako nabywca niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obszaru inwestycyjnego 9 o powierzchni 4,8579 ha  i 10 o powierzchni 4,4426 ha o łącznej powierzchni 9,3005 ha, stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Brzozowej, gmina Połaniec, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Połaniec.
Przetarg zakończył się w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 9:00.
 
Załącznik:
24 maj 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 

ZARZĄDZENIE

24 maj 2021 Czytaj więcej

Pierwszy najazd Mongołów/Najazdy tatarskie

dodano przez: red.


Bardzo ciekawy materiał o najazdach taratrskich. W materiale zobaczyczy fragmenty nagrane w Rezerwacie przyrody Zamczysko Turskie. Wieś Tursko była widownią jednej z ważniejszych walk z Tatarami, a mianowicie w 1241 roku, po zajęciu i zniszczeniu Sandomierza dnia 13 lutego, zwrócili się Tatarzy ku południowi, z zamiarem zajęcia grodu w Połańcu. W tym celu rozłożyli się obozem pod Turskiem.

 

24 maj 2021 Czytaj więcej

PUNKT SZCZEPIEŃ W POŁAŃCU - ILOŚĆ ZASZCZEPIONYCH OSÓB

Dodano przez: A.K

W punkcie szczepień  do dnia dzisiejszego zaszczepiono

9 012 osób

21 maj 2021 Czytaj więcej

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 
                                                                                                                                                                                                                                                               Połaniec, dnia 21.05.2021r.
Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 maja 2021 roku
(godz. 15. 30)

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad./x
3. Przyjęcie protokołów: Nr XXXVII, Nr XXXVIII, Nr XXXIX.
4. Podjęcie uchwał:
a/Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021 – 2025,
b/Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok,
c/Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021 – 2030 w tym trybu konsultacji.
d/Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.
e/Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/239/12 z dnia 13 grudnia 2012 r.
f/Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania pisma według właściwości.
g/Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania wniosku według właściwości.
h/Podjęcie uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku.
5.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2020.
6. Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu w 2020 roku.
7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Połaniec za 2020 rok./xx
8. Informacje bieżące na temat:
a/ pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
b/ pracy Burmistrza Miasta i Gminy, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
c/ pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje radnych.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
/x – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy,
/xx – zgodnie z art. 28aa, ust. 6-8 ustawy o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz .U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy, w tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do dnia 27 maja 2021 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.05.2021 – godz. 14.00 zebranie Komisji Rewizyjnej
28.05.2021 – godz. 14.30 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.
 

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.


Szanowni Państwo

Celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ul. Żapniowska 1, należy kierować się przez boisko szkolne – od strony sklepu Delikatesy Centrum (Mila).

21 maj 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

I N F O R M A C J A
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarcenieruchomościami (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta 
i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 21 maja 2021 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomościwykaz nieruchomości gruntowychpołożonych 
w Brzozowej, gmina Połaniec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 646/4 
o pow. 0,0415 ha i 712/5 o pow.0,5653 ha, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  PGE Dystrybucja  S.A.z siedzibą w Lublinie, Oddział Rzeszów
z przeznaczeniem pod budowę  infrastruktury technicznej.
Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz  www.portal.polaniec.eu.
 
21 maj 2021 Czytaj więcej

Carpathian Couriers Race 2021

dodano przez: red.


Połaniec po raz drugi gospodarzem Karpackiego Wyścigu Kurierów.

Uroczyste podpisanie umowy

Trwają przygotowania do kolejnej edycji Karpackiego Wyścigu Kurierów. To szosowy, etapowy wyścig kolarski, który wpisany jest przez Międzynarodową Unię Kolarską (UCI) do dorocznego kalendarza imprez europejskich z cyklu Europe Tour. Wyścig składa się z prologu oraz kilku etapów ze startu wspólnego i uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń dla kolarzy młodzieżowych w Europie. Formuła wyścigu zakłada, że startują w nim zarówno reprezentacje narodowe oraz grupy zawodowe i kluby sportowe. Jest to najważniejsza impreza wiosenna dla zawodników polskich, licencjonowanych przez Polski Związek Kolarski. W 2019 roku Połaniec po raz pierwszy w historii, stał się miastem etapowym wyścigu.

14 maja 2021 r. poczyniony został kolejny krok- oficjalne zawarcie umowy pomiędzy organizatorem, w imieniu którego występuje Pan Tomasz Wójcik – Prezes Zarządu Carpathian Race sp z o.o z siedzibą w Tarnowie, a Partnerem Gminą Połaniec, w imieniu której umowę podpisał Burmistrz – Jacek Tarnowski przy kontrasygnacie skarbnik - Małgorzaty Żugaj. W Połańcu odbędzie się start do pierwszego etapu "Kurierów". W tym roku będzie wiele akcentów połanieckich z atrakcjami. Umowa została zawarta w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej – Pana Stanisława Lolo,  dyrektorów jednostek, przedstawicieli organizacji turystycznych i lokalnego świata sportu. A podczas spotkania omówiono program imprezy kolarskiej, która odbędzie się już niebawem – bo 30 sierpnia.

Otwarcie spotkania przez Burmistrza - Pana Jacka Tarnowskiego

Umowę podpisuje Prezes Zarządu - Pan Tomasz Wójcik i Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec - Pan Jacek Tarnowski

Wspólne zdjęcie po zawarciu umowy: od lewej: Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Stanisław Lolo, Prezes Zarządu, dyrektor Karpackiego Wyścigu Kurierów  - Pan Tomasz Wójcik, Burmistrz Połańca - Pan Jacek Tarnowski

Widok na salę i zaproszonych gości

20 maj 2021 Czytaj więcej

DUŻE ZADANIE W ZAKRESIE PRZYRODY, REKREACJI, BEZPIECZEŃSTWA I SPORTU - NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 2,9 MLN ZŁOTYCH PRZY WKŁADZIE WŁASNYM GMINY TYLKO 0,4 MLN ZŁOTYCH ZAKOŃCZONE. EFEKTY DZISIAJ...

dodano przez: red.

Samorząd Połańca zdając sobie w pełni sprawę, że dbanie o środowisko naturalne, zdrowie, rekreację to obowiązek wszystkich, zarówno władz samorządowych, jak i każdego mieszkańca nie ustał w staraniach o pozyskanie kolejnych środków na dalszy rozwój gminy w kierunku polepszenia komfortu życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, rekreacji i sportu.   Gmina pozyskała na ten cel środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek o dofinansowanie złożony został w 2016 r., a realizacja rzeczowa nastapiła w 2018, 2019, 2020r. Na ten cel gmina pozyskała kwotę w wysokości 2,5 milionów złotych. Łączny koszt inwestycji wyniósł 2,9 miliony złotych, co oznacza, że wkład gminy wynosił tylko 0,4 mln złotych. 

Pozyskane środki mogły być wykorzystane tylko na w/w cel. Podając tę informację należy zwrócić uwagę, że pozyskane tak duże środki mogły być wykorzystane tylko i wyłącznie na w/w cel.  W przypadku realizacji innych zakresów środki musielibyśmy zwrócić do Narodowego Funduszu, jednocześnie obciążajac budżet gminy tą wielkością, na co nigdy nie możemy pozwolić. 


 

20 maj 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.