STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
 • oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
system gospodarowania odpadami

Zawiadomienie
 
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439) zawiadamia, że uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/222/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty, określenie stawki opłaty podwyższonej od właścicieli  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zostały ustalone nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
W związku z powyższym od dnia 01.01.2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w odniesieniu do zamieszkanych przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Połaniec wynosi 16,00 zł. 
 
Stawka opłaty podwyższonej, w przypadku gdy właściciel nieruchomości zamieszkanej położonej na terenie Gminy Połaniec nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi  32,00 zł
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do zamieszkanych przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Połaniec stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wyżej ustalonej stawki .
 
W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, Rada Miejska ustala zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. W związku z powyższym właściciel nieruchomości, który kompostuje bioodpady i chce skorzystać ze zwolnienia jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.
 
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących terminach:
Za okres od 1 stycznia do 31 marca do dnia 15 marca; 
Za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca do dnia do 15 maja ;
Za okres od 1 lipca do 30 września do dnia 15 września ;
Za okres od 1 października do 31 grudnia  do dnia 15 listopada.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta 
i Gminy Połaniec, do inkasenta(Wieś) lub na konto Banku Spółdzielczego  26 9425 0008 0000 2349 2000 0161.
 
Załączniki:
 
 
 
 

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2022

 

ULICE: Osiecka, Osiedle Południe I, Osiedle Południe II, Żapniowska,Strumykowa;
ULICE: Osiedle Północ I, Osiedle Północ II

Odpady Niesegregowane (plik w formacie PDF)

ULICE : Plac Uniw. Połanieckiego, Krakowska, Krakowska Duża, Krakowska Mała, Zrębińska,Ogrodowa,Miła

Odpady Niesegregowane (plik w formacie PDF)

ULICE: Mielecka, Tylna, Partyzantów, Ruszczańska.
ULICE: Energetyków, Działkowców, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, K. St. Wyszyńskiego, Staszowska, Kościelna, Sportowa,11-go Listopada, Źródlana.

Odpady Niesegregowane (plik w formacie PDF)

SOŁECTWA : Zrębin, Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Kraśnik, Ruszcza, Maśnik, Ruszcza - Kępa, Rybitwy, Połaniec ul. Zachodnia, ul. Daszyn
SOŁECTWA: Łęg, Winnica, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia ,Okrągła, Rudniki, Kamieniec, Wymysłów, Zawada, Luszyca, Połaniec ul. Leśna

Odpady Niesegregowane (plik w formacie PDF)

Odpady segregowane (plik w formacie PDF)

ULICE: Osiedle Południe I i II, Plac Uniwersału Połanieckiego, Partyzantów, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Tylna, Mielecka, Energetyków, Działkowców, Podskale, Strumykowa, Żapniowska
ULICE: Staszowska, Kościelna, Sportowa, Osiecka, Wyzwolenia, Zielińskiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Osiedle Północ I i II , 11-go Listopada, Krakowska, Krakowska M. i D., Ruszczańska, Ogrodowa, Zrębińska, Miła, Źródlana

Odpady segregowane i biodegradowalne (plik w formacie PDF)


 


2017-07-21 10:23

dodano przez: Grzegorz

 

Urząd Miasta i Gminy Połaniec  informuje, że dnia 01 lipca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które zmieniło dotychczas obowiązujące zasady segregacji odpadów.

Odpady segregowane będą gromadzone w 4 pojemnikach/workach: zielonym (szkło), żółtym (metale, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe odpady opakowaniowe), niebieskim (papier) oraz brązowym (odpady ulegające biodegradacji).

Dotychczas stosowane pojemniki i worki powinny zostać dostosowane do nowych wymogów lub zastąpione pojemnikami i workami spełniające te wymagania w terminie 5 lat od  dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia, natomiast w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia powinny zostać oznaczone właściwymi napisami.


2017-06-20 15:10

dodano przez: Grzegorz

  

2016-02-24 10:48

dodano przez: Grzegorz

Co to są odpady?

Odpady ze względu na pochodzenie dzielimy na odpady komunalne i odpady przemysłowe.

Odpady komunalne - to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych

Składniki zawarte w odpadach komunalnych, głównie organiczne, ulegają przemianom biochemicznym i oddziałują na środowisko poprzez produkty rozkładu: dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór, metan, azotany, azotyny, siarczany i inne. Jeżeli są nieprawidłowo składowane, stwarzają one zagrożenie dla środowiska także ze względu na możliwość skażenia powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych mikroorganizmami chorobotwórczymi, dla których stanowią pożywkę.

Odpady komunalne można podzielić na kilka grup:

 1. odpady domowe - związane z przebywaniem ludzi w miejscu zamieszkania; są to odpady gromadzone w mieszkaniach w koszach na śmieci : resztki żywności, opakowania, zużyte przedmioty domowe,
 2. odpady wielkorozmiarowe (wielkogabarytowe) - są to miedzy innymi: wraki samochodowe, meble, telewizory, pralki, lodówki
 3. odpady z obiektów użyteczności publicznej- placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych, administracyjnych i biurowych,
 4. odpady zielone - odpady z pielęgnacji terenów zieleni miejskiej i ogródków przydomowych,
 5. odpady uliczne - odpady komunalne zbierane w koszach ulicznych oraz zmiotki z ulic i placów miejskich,
 6. gruz i ziemia z prac budowlanych i remontowych,
 7. śnieg i lód - usuwany z ulic i placów w okresie zimowym.

Odpady komunalne mogą stanowić bogate źródło surowców wtórnych, takich jak papier, szkło, tekstylia, metal, tworzywa sztuczne.

Wśród odpadów komunalnych znajdują się także odpady niebezpieczne. Należą do nich odpady zawierające w swoim składzie substancje toksyczne, palne, wybuchowe, biologicznie czynne, skażone mikroorganizmami chorobotwórczymi. Na przykład:

 •  zużyte baterie, akumulatory,
 •  lampy rtęciowe, świetlówki, termometry,
 • puszki po farbach i lakierach, rozpuszczalniki,
 • środki czyszczące i opakowania po nich,
 • środki ochrony roślin i opakowania po nich,
 • środki do konserwacji drewna,
 •  zbiorniki po aerozolach,
 • filtry oleju, smary,
 • odczynniki fotograficzne,
 • przeterminowane leki, zużyte opatrunki, strzykawki, pampersy.

Odpady przemysłowe - Odpady te są ubocznymi produktami działalności człowieka, powstającymi na terenach zakładów przemysłowych, są one szkodliwe dla środowiska naturalnego. Zaliczamy do nich odpady metaliczne, mineralne, chemiczne, oleje, opakowania oraz żużel czy popiół. Najwięcej odpadów przemysłowych wywarzają: przemysł metalurgiczny, górnictwo czy energetyka.

W jaki sposób można zagospodarować odpady?

Wielokrotny użytek- to ponowne wykorzystywanie materiałów, produktów, które nie posiadają niebezpiecznych właściwości i wytworzone zostały w możliwie najbardziej czysty sposób.

Przykładami wielokrotnego użytku mogą być:

 • Wykorzystywanie czystej strony zapisanych papierów do zapisywania notatek czy przesyłania faksów.
 • Stosowanie butelek wielokrotnego użytku.
 • Zamiast jednorazowych baterii kupowanie takich, które nadają się do doładowania tzw. akumulatorki wraz z ładowarką - ich zastosowanie jest tańsze.
 • Wielokrotne używanie reklamówek plastikowych i toreb, jeśli na to pozwalają.
 •  Korzystanie z gazet i magazynów razem z przyjaciółmi, w ten sposób ograniczamy ilość zużywanego papieru.
 • Wynajem oraz pożyczanie sprzętu, którego używa się okazjonalnie, przykładem tego może być wiertarka, piła elektryczna.
 • Kupowanie napoi, jedzenia i środków chemicznych w opakowaniach, które można zwrócić lub ponownie napełnić. Unikanie jednorazowych butelek, puszek czy kartonów.
 • Podarowanie organizacji dobroczynnej ubrań i butów w których już się nie chodzi, ze względu na swój zmienny gust, wrażliwość na modę lub po prostu wyrośnięcie z nich.
 • Ofiarowywanie lub sprzedaż nieprzydatnych zabawek.
 • Unikanie korzystania z naczyń jednorazowych.
 • Wielokrotnie używanie słoików, weków po różnego rodzaju przetworach w gospodarstwie domowym.

Kompostowanie- naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy - bakterie tlenowe, nicienie, etc. Jest to proces przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu w odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

Kompostowanie jest kontrolowanym rozkładem materii organicznej. Zamiast pozwalać naturze na powolny rozkład biom Powrót do poprzedniej

Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.