STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Informujemy, iż transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod nowym adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/jkJsXXpWXto

14 październik 2020 Czytaj więcej

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED W GMINIE POŁANIEC – KORZYŚCI I DUŻE OSZCZĘDNOŚCI DLA GMINY

Dodano przez: A.K. 

Koszty utrzymania infrastruktury drogowej, zwłaszcza jeśli chodzi o wydatki związane z oświetleniem, są obecnie jedną z najbardziej istotnych pozycji w każdym budżecie samorządowym. Modernizacja starych, nieefektywnych energetycznie systemów oświetleniowych jest jednym z najlepszych sposobów na obniżenie nakładów na energię elektryczną. 
 
Gmina Połaniec dążąc do nowoczesnych rozwiązań i oszczędności prowadzi dużą i wieloetapową inwestycję pn.„ Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Połaniec”.
14 październik 2020 Czytaj więcej

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Dodano przez: A.K. 

       Dnia 8.10.2020 roku odbyły się Złote Gody,czyli 50 lecie Rocznicy Ślubu. Uroczystość tym razem nie odbyła się tradycyjnie w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, lecz na dużej sali sportowej w Zespole Szkół w Połańcu. Zmiana miejsca podyktowana była sytuacją jaka panuje w naszym kraju i obowiązującym reżimie sanitarnym.
Sytuacja ta jednak w żaden sposób nie wpłynęła na przygotowanie i przebieg tej ważnej uroczystości.
Na uroczystość zostały zaproszone pary małżeńskie z gminy Połaniec, które przeżyły wspólnie minimum 50 lat. Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie nie tylko dla Jubilatów,ale także dla ich rodzin.
13 październik 2020 Czytaj więcej

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy ponownie w Kinie "Impresja" w Połańcu

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" ponownie w Kinie "Impresja" w Połańcu. Wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli obejrzeć tego niezwykle emocjonalnego dramatu zapraszamy do naszego kina w dniach 18-19.10 o godz. 19.00.
 
13 październik 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

                                    ZARZĄDZENIE NR 100/2020
                        BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC
                                  z dnia 12 października 2020 roku
w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej w celu analizy i oceny
wniosków wraz z dokumentacją o przyznanie stypendiów artystycznych
I i II stopnia, dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. w Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 5 załącznika do
uchwały Nr XLV/298/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu
przyznawania stypendiów artystycznych dzieciom i młodzieży zajmującym się
twórczością artystyczną (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego z 2013r., poz. 3110 z
późn. zm.), zarządzam co następuje:
                                                              § 1.
Powołuję Komisję Stypendialną w celu analizy i oceny wniosków wraz
z dokumentacją o przyznanie stypendiów artystycznych I i II stopnia,
dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną
w następującym składzie:
 
1. Joanna Juszczyńska                  -  Przewodnicząca
2. Małgorzata Żugaj                        -  Wiceprzewodnicząca
3. Agnieszka Krupa                         - Sekretarz
4. Małgorzata Dalmata Konwicka    - Członek
5. Izabela Płonka                              - Członek
                                                               § 2.
1. Z prac Komisji sporządzony jest zbiorczy protokół podpisany przez
wszystkich członków biorących udział w zebraniu komisji.
2. Kompletny protokół Przewodniczący Komisji przedstawia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Połaniec.
                                                                § 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.
                                                                § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Załącznik:
 
12 październik 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

                                                                                                                                                 INFORMACJA

       Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w dniu 12 października 2020 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w Brzozowej gmina Połaniec, stanowiącej własność Gminy Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311 o powierzchni 0,0800 ha.
Ogłoszenie przetargowe podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec a także wraz 
z załącznikami na stronie internetowej podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.portal.polaniec.eu oraz Biuletynu Informacji Publicznej polaniec.bip.gov.pl 
w zakładce „Ogłoszenia”.
 

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie 

Warunki przetargu

Regulamin przetargu

12 październik 2020 Czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne świętokrzyskie - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Data i godzina wydania: 12.10.2020 - godz. 12:38
 
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
 
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:152
 
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
 
Stopień zagrożenia: 2
 
 
 
Ważność: od godz. 15:00 dnia 12.10.2020 do godz. 15:00 dnia 14.10.2020
 
Obszar: Zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Kamiennej, Koprzywianki   (świętokrzyskie)
 
Przebieg: Prognozowane opady deszczu będą powodować wzrost poziomu wody, miejscami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów alarmowych.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Uwagi: W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
 
Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin
 
 
 
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
 
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
T. (+48) 12 639 81 40; 503 112 140
 
IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14
 
 
 
IMGW-PIB | 01-673 Warszawa, Podleśna 61
 
www.imgw.pl | www.pogodynka.pl
 
Twitter: @IMGWMeteo

 

Znajdź nas: Facebook, Instagram, Linkedin
12 październik 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K.

                                                         I N F O R M A C J A

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie
gruntowej wsi Brzozowa, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 587 o pow. 0,2900 ha
Na podstawie. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 703), w związku z faktem, że decyzja Starosty
Staszowskiego z dnia 28.08.2019r., znak: GN-II.6821.1.28.2019 o nieustaleniu wykazu
uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Brzozowa, gmina Połaniec, o których
mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, stała się ostateczna,
                                                              informuję
osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez
okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2015r. faktycznie korzystały
ze wspólnoty gruntowej albo osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie
miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej
miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo
nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006r. do
dnia 31 grudnia 2015r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty o możliwości
składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie gruntowej,
o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Wnioski należy składać do Starosty Staszowskiego, na adres Starostwa Powiatowego
w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów.
Zgodnie z art. 8c ust. 4 ustawy termin wyznaczony do składania wniosków nie może być
krótszy niż 12 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.
Termin ten liczy się od dnia wywieszenia tej informacji w Starostwie Powiatowym
w Staszowie.
                      Wobec czego termin ten upływa dnia 08.10.2021 roku.
Zgodnie z art. 8c ust. 5 i 6 ww. ustawy wniosek, o którym mowa powyżej powinien zawierać:
1) określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
2) imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we
wspólnocie gruntowej,
3) nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do
udziału we wspólnocie gruntowej;
4) wskazanie adresu do doręczeń.
We wniosku wskazuje się dowody, które świadczą, że nieruchomość stanowi wspólnotę
gruntową oraz o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie
gruntowej oraz należy przedłożyć stosowne dokumenty na ich potwierdzenie.
 
Niniejszą informacje wywiesza się na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym w Staszowie oraz Urzędzie Miasta i Gminy
Połaniec, a ponadto podaje się ją do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Brzozowa, a także zamieszcza
się ją na stronach internetowych UMiG w Połańcu i Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz w prasie lokalnej.
 
                                                                                                              Z up. Starosty
                                                                                                              Leszek Guzal
                                                                                                               Wicestarosta
 
 
09 październik 2020 Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Połaniec, dn. 08.10.2020 r.
 
 
W sprawie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 
Na podstawie Uchwały Nr LVII/346/10 Rady Miejskiej w Połańcu z 14 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
zaprasza
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego
 
do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Konsultacje prowadzone będą poprzez wypełnienie formularza konsultacji. Projekt Programu oraz formularz konsultacji będą dostępne na stronie internetowej www.portal.polaniec.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, pokój 220.
 
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie lub w formie elektronicznej /adres e-mail: weronika.janowska@poczta.polaniec.eu lub sekretariat@poczta.polaniec.eu w terminie do 20 października 2020 roku.
 
Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego w roku 2021.
 
 
 
 
08 październik 2020 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY MIEJSKIEJ

Połaniec, dnia 07.10.2020r.
 
Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 14 października 2020 roku
(godz.  15.30)
 
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie porządku obrad./x
 
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2020.
 
4. Podjęcie uchwał:
   a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020 – 2023,
   b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok,
   c/podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
   d/podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/242/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec,
   e/podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/139/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania stołówek szkolnych zorganizowanych przy szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stołówkach,
   f/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/85/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Połańcu przy ul. Krakowskiej,
   g/podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/84/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Połańcu przy ul. Stefana Czarnieckiego,
   h/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Połańcu przy ul. Stefana Czarnieckiego, działki o numerach 6405/1, 6405/2, 6405/3, 6405/4, 6405/5, 6405/6, 6405/7, 6405/12,
   i/podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/166/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia  30 stycznia 2020r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania,
   j/podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
     bezodpływowych. 
 
5. Informacje bieżące na temat:
      a/pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
      b/pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
      c/pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 
6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych:
   a/radnych Rady Miejskiej,
   b/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i innych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
 
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2019/2020.
 
8. Interpelacje radnych.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
 
/x   – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy
 
                                                                                                            
 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Stanisław Lolo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie komisji:
14.10.2020 – godz. 1330 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu
 
 
Sesja Rady Miejskiej oraz wspólne posiedzenie Komisji Rady zaplanowane na dzień 14 października 2020 r. odbędą się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej.

Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

07 październik 2020 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.