STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

INFORMACJA

Dodano przez: Iwona Stachura

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 5 lipca 2022 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomościwykaz nieruchomości gruntowej położonej w Brzozowej, gm. Połaniec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr443/2 o powierzchni 0,29 ha przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz  www.portal.polaniec.eu.

 

           BURMISTRZ

                                           mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

ZARZĄDZENIE I WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

05 lipiec 2022 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Dodano przez: Iwona Stachura 

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 48,20 m2 stanowiącego własność Gminy Połaniec, położonego w Połańcu znajdującego się w budynku przy Placu Uniwersału Połanieckiego 1.

OGŁOSZENIE NA NAJEM

WZÓR UMOWY NAJMU

 

05 lipiec 2022 Czytaj więcej

Ruszyła 10 edycja "Działaj Lokalnie" w powiecie staszowskim

Dodano przez: Iwona Stachura

 

 

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Inauguracja odbyła się w sobotę(2 lipca) w Brzezinach. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Program „Działaj Lokalnie” wspiera zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

 

05 lipiec 2022 Czytaj więcej

KONSULTACJE SPOŁECZNE

"Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Opinie, propozycje i uwagi mogą być wnoszone w terminie od  4.07.2022 r. do 24.07.2022 r.poprzez złożenie zamieszczonego poniżej formularza uwag: na adres e-mail: magdalena.sienkowska@poczta.polaniec.eu - osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec.

Wnioski i uwagi złożone po upływie ww. terminów pozostaną bez rozpatrzenia."

 

Strategia rowoju

Prognoza

Formularz składania uwag

01 lipiec 2022 Czytaj więcej

Rada Miejska w Połańcu udzieliła wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec

Dodano przez: Iwona Stachura

Rada Miejska w Połańcu podczas środowej LIX sesji udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec wotum zaufania za 2021 rok oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy Połaniec za 2021 rok. Głosowania poprzedziło rozpatrzenie Raportu o stanie gminy za 2021 rok, debata oraz przedstawienie sprawozdań finansowych. Przedstawione zostały pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz stałych komisji rady.

Wotum zaufania, którego udzielili radni, dotyczy podsumowania pracy burmistrza miasta i gminy w oparciu o raport o stanie miasta. W dokumencie zawarte zostały informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii w danym roku. Udzielone przez radnych absolutorium jest z kolei oceną działalności burmistrza miasta i gminy za dany rok w oparciu o realizowany budżet. Ubiegłoroczny budżet miasta i gminy Połaniec po stronie dochodowej zamknął się kwotą 82 025 250,79 zł, natomiast wydatki wyniosły 82 883 688,32 zł.

 

30 czerwiec 2022 Czytaj więcej

Połaniec skorzysta z programu „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Połaniec otrzymała dotację na wsparcie w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (zakup usług  i wyposażenia) z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy. Całkowita wartość 100 000 zł, dofinansowanie 80 000 zł, wkład Gminy Połaniec 20 000 zł. Umowę z wojewodą świętokrzyskim podpisał burmistrz Połańca – Jacek Benedykt Nowak przy kontrasygnacie skarbnik – Małgorzaty Żugaj.

/RED/

 

30 czerwiec 2022 Czytaj więcej

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA" NR 6 (69) CZERWIEC 2022

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

NR 6 (69) CZERWIEC  2022

/RED/

 

30 czerwiec 2022 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/XRwnC75XdCc

W przypadku zerwania transmisji powyższy link przestanie działać. W takim wypadku transmisję będzie można znaleźć na kanale Rady Miejskiej w Połańcu pod adresem: LINK do kanału Youtube RM w Połańcu

https://www.youtube.com/c/ObradySesjiRadyMiejskiejwPo%C5%82a%C5%84cu/live

29 czerwiec 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomościami (j.t.Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 28 czerwca  2022 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowejpołożonej w Brzozowej, gm. Połaniec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 358/2 o powierzchni 0,1504 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz  www.portal.polaniec.eu.

BURMISTRZ

    /-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

 

INFORMACJA

ZARZĄDZENIE

/RED/

 

 

28 czerwiec 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.