STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

dodano przez: red.

22 grudzień 2020 Czytaj więcej

Rusza kolejna edycja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

dodano przez: red.

Gmina Połaniec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu  informuje, iż rusza kolejna edycja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do:

- dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

21 grudzień 2020 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

dodano przez: red.

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


śp.
dr Janusza Gila


byłego Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu, lekarza, Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Połaniec,  Zasłużonego dla społeczności połanieckiej, a przede wszystkim wspaniałego człowieka.


składają

Przewodniczący Rady Miejskiej                         Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

- Stanisław Lolo wraz z Radnymi                                        - Jacek Tarnowski


Społeczność połaniecka
 


Janusz Gil (1936-2020),  absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1993–1999 był kierownikiem Przychodni Zdrowia w Połańcu oraz lekarzem. Jednocześnie w latach 1994–1998 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu, gdzie pracował na rzecz społeczności Połańca. Zasiadał również w Zarządzie Świętokrzyskiej Regionalnej Kasy Chorych jako zastępca dyrektora. W roku 2002 został Burmistrzem Połańca i sprawował kadencję do 2006 roku. Podczas jego 4-letniej kadencji znacznie wzrosła liczba inwestycji na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Po zakończonej kadencji w 2006 roku został dyrektorem szpitala w Opatowie. Jako lekarz szedł z pomocą potrzebującym o każdej porze dnia i nocy, a pełniąc funkcję samorządowca, pracował z oddaniem na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec. Odegrał wielką rolę w historii Połańca. Był jednym z czołowych działaczy w staraniach o  odzyskanie praw miejskich dla Połańca. Panu Januszowi Gilowi w roku 1996 został nadany tytuł Honorowego Obywatela Połańca, a za swą wieloletnią  działalność jako społecznika i lekarza odznaczono Go złotym Krzyżem Zasługi.

Żegnamy wspaniałego i dobrego człowieka, pełnego empatii i szacunku do innych, niezwykle oddanego i cenionego lekarza, zawsze niosącego pomoc wszystkim potrzebującym, wielkiego społecznika i miłośnika naszej Małej Ojczyzny.  


To wielka strata dla połanieckiej społeczności.
 


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą środę 23.12.2020 roku o godz. 12.00 w Kościele pw. MBWW w Połańcu. Z uwagi na pandemię należy przestrzegać wszystkich wymaganych obostrzeń.

21 grudzień 2020 Czytaj więcej

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

dodano przez: red. 


Fot. 1 Grafika przedstawia  nr na infolinię 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj seniora”

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, (w wyjątkowych sytuacjach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia), którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

1. Usługa wsparcia jest realizowana przez pracowników Ośrodka lub wolontariuszy do dnia 31 grudnia 2020 r. dla seniorów z terenu Miasta i Gminy Połaniec, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, którym rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb.

2. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

3.Udzielanie pomocy w ramach programu nie zależy od sytuacji dochodowej, ani nie jest przyznawane na drodze administracyjnej.

4.Pomoc w formie usługi wsparcia jest nieodpłatna.

5.Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustalane są indywidualnie z osobą wyznaczoną do pomocy.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1. 

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię:

Numer Infolinii: 22 505 11 11 – od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 – 21:00

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje je do Ośrodka Pomocy Społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

Rekomendujemy w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii

Potrzebę usługi można również zgłaszać bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu

Numery telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej:

15 865 04 27

15 865 04 26

15 865 82 33

668 876 660

 

KROK 2.

Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która będzie polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa Senior.
 

KROK 3.

Do seniora przychodzi osoba, która zostanie wyznaczona do pomocy. W celu weryfikacji osoba poda imię i nazwisko oraz przedstawi dokument poświadczający, że działa w ramach Ośrodka i Programu „Wspieraj Seniora”. Zasady i sposób rozliczania zostaje ustalany podczas pierwszego kontaktu. Zarówno senior, jak i osoba wyznaczona do pomocy mają obowiązek zachować zasady bezpieczeństwa (zachowanie dystansu, maseczka, w miarę możliwości rękawiczki). Osoba pomagająca może również pomóc w zakupie leków, opłaceniu rachunków czy innych zadaniach, które nie wymagają udostępniania danych wrażliwych. Osoba wyznaczona do pomocy nie przebywa w mieszkaniu Seniora, nie wykonuje również czynności porządkowych. Wsparcie ustalane jest z osobą, w zależności od jej potrzeb.

 

PAMIĘTAJ!

Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów, leków i rachunków.  Usługa realizacji pomocy jest nieodpłatna!

https://wspierajseniora.pl/dla-seniora/

 

UWAGA!

Zanim podasz komuś pieniądze upewnij się, że ta osoba jest z Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu.

18 grudzień 2020 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

dodano przez: red. 

ŁĄCZĄC SIĘ W ŻAŁOBIE I SMUTKU SKŁADAMY WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA I SŁOWA WSPARCIA

RODZINIE, BLISKIM

Z POWODU ŚMIERCI 

GRZEGORZA GORYCKIEGO

Radnego Rady Miejskiej w Połańcu kadencji 2002-2006, wieloletniego nauczyciela fizyki
i  wychowawcy młodzieży w Zespole Szkół w Połańcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej             Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

- Stanisław Lolo wraz z Radnymi                              - Jacek Tarnowski


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy poniedziałek 21 grudnia 2020r. w Kościele św. Józefa w Sandomierzu o godz. 11.00.

 

 

18 grudzień 2020 Czytaj więcej

Ogłoszenia o naborze na stypendia sportowe i nagrody Burmistrza

dodano przez: red. 

MIASTO I GMINA POŁANIEC


 ZF.423.1.2020.ZF1/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   17.12.2020 r.

OGŁOSZENIE
 
W związku z przyznawaniem stypendiów sportowych i nagród Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2020 roku w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników niezrzeszonych lub zrzeszonych reprezentujących Miasto i Gminę Połaniec w stowarzyszeniach kultury fizycznej, mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy Połaniec, przypominam o możliwości wytypowania kandydatów. Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec wraz z uzasadnieniem osiągnięć sportowych w 2020 roku kandydatów, zgodnie z wytycznymi Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym zmienionej Uchwałą Nr LXV/408/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 października 2014 roku, Uchwałą Nr XIX/128/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr LI/317/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2017 roku oraz Uchwałą Nr LXVI/426/2018 z dnia 27 września 2018 roku (zestawienie osiągnięć, zdobyte tytuły, kserokopie dyplomów, wycinki prasowe, plany startów i przygotowań na najbliższe 12 miesięcy, itp.) proszę składać na Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec ul. Ruszczańska 27, do dnia 5 stycznia 2021 roku.
Wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec za wybitne osiągnięcia sportowe w 2020 roku wraz z uzasadnieniem osiągnięć sportowych kandydatów zgodnie z wytycznymi Uchwały Nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2011 roku (zestawienie osiągnięć zdobyte tytuły, kserokopie dyplomów, wycinki prasowe itp.) proszę składać na Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec ul. Ruszczańska 27, do dnia 5 stycznia 2021 roku. Do każdego wniosku proszę dołączyć Oświadczenie kandydata (w przypadku gdy kandydat jest nieletni, podpisane przez jego rodzica lub opiekuna prawnego) wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisaną Klauzulę informacyjną dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem i klauzulą informacyjną, szczegółowe wytyczne oraz Uchwały Rady Miejskiej są dostępne do pobrania na stronie www.portal.polaniec.eu Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną będziemy się kontaktować z Państwem telefonicznie bądź e-mailowo, dlatego prosimy o uzupełnienie niezbędnych danych kontaktowych we Wnioskach.
 
BURMISTRZ
Jacek Tarnowski
Sporządziła: Aleksandra Piechniak
Inspektor ds. Pozyskiwania środków pomocowych i rozwoju gminy tel. (015) 865 – 01 – 78
 
 
18 grudzień 2020 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/gUalnu-NKc8

Aktualizacja

UWAGA! W związku z koniecznością wydlużenia prac komisji Rady Miejskiej obrady sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbędą się z opóźnieniem.

16 grudzień 2020 Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

dodano przez: red.

Połaniec, dnia 15 grudnia 2020 r.

GK.6840.9.2019.KGK

 

INFORMACJA

 

            Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz.1990 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w dniu 15 grudnia 2020 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5633/2
o powierzchni 0,0434 ha.

Ogłoszenie przetargowe podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec oraz na urzędowych tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Połaniec, a także wraz z załącznikami na stronie internetowej podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.portal.polaniec.eu oraz Biuletynu Informacji Publicznej polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE

 

15 grudzień 2020 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

10 grudzień 2020 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.